צילום מיידי באמצעות הפסקת משימות אחרות

 
ניתן לצלם מיידית אפילו אם פעולה אחרת נמצאת בתהליך ביצוע. אפשרות זו נוחה במקרים שברצונך להדפיס בדחיפות מספר קטן של עמודים, בזמן שקיימת משימת פלט של אדם אחר שלא צפויה להיגמר בקרוב.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <צילום>. המסך <בית>
3
לחץ על <פסיקה> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הצילום בהתאם לצורך. פעולות צילום בסיסיות
5
לחץ על .
המשימה הקודמת תושהה והצילום הקוטע יתחיל.
לביטול הצילום הקוטע , לחץ על <פסיקה> שוב ולאחר מכן לחץ על .
כאשר הצילום הקוטע מסתיים, המשימה הקודמת מתחדשת אוטומטית.
במהלך הצילום הקוטע, לא ניתן לבצע צילום קוטע נוסף. לאחר שהצילום הקוטע הנוכחי יסתיים, בצע את הצילום הקוטע הבא.
אפילו אם מספר משימות הצילום השמורות הגיעה למגבלה המוגדרת, ניתן בכל זאת לבצע צילום קוטע.
המלצות
ניתן לקטוע משימות כדי לבצע משימת צילום שמורה (פעולות צילום בסיסיות).
כדי לקטוע את המשימה הנוכחית ולבצע משימת צילום שמורה, לחץ על <ניטור סטטוס>  <צילום/הדפסה>  <מצב משימה>  בחר את המסמך לצילום  <פסיק'/הדפ' מתועדפת>  <פסיקה והדפסה>.
לביצוע משימת צילום שמורה מיד לאחר שהמשימה הנוכחית מסתיימת, לחץ על <ניטור סטטוס>  <צילום/הדפסה>  <מצב משימה>  בחר את המסמך לצילום בעדיפות ראשונה  <פסיק'/הדפ' מתועדפת>  <הדפסה מתועדפת>.
6W21-042