שימוש ב-WSD

"WSD (שירותי אינטרנט במכשירים)" היא פונקציה לחיפוש מכשירים שמחוברים לרשת. השימוש ב-WSD מאפשר לך למצוא באופן אוטומטי מכשיר מחובר לרשת ממחשב ולהתחיל בסריקת מסמך המקור במכשיר. פונקציה זו נקראת "סריקת WSD". עליך להשלים הליכים מסוימים לפני השימוש בסריקת WSD. הכנה לסריקת WSD
במקרים הבאים, סריקת WSD אינה זמינה.
'מערכת ניהול גישה' מופעלתהשימוש במערכת ניהול גישה
'אימות מזהה מחלקה' נמצא בשימוש כשירות כניסה שינוי שירותי הכניסה

הכנה לסריקת WSD

מלוח הבקרה
1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <רשת>  <הגדרות TCP/IP>  <הגדרות WSD>.
3
לחץ על <מופעל> עבור <שימוש בסריקת ‎WSD‎‏>.
4
לחץ על <אישור>.
ממחשב
5
לחץ על [Start]  [Devices and Printers].
6
לחץ על [Add a device].
7
בחר במכשיר זה ולחץ על [Next].
פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להפעיל.
אם מכשיר זה אינו מוצג, ייתכן שישנה בעיה בהגדרת חומת האש. למידע נוסף, עיין במדריך ההוראות של המחשב.
6W21-07A