עבודה עם נתונים במדיית זיכרון

חיבור מדיית זיכרון ליציאת ה-USB של המכשיר מאפשר לך לשמור נתונים שנסרקו או להדפיס קבצים במדיה. שנה שם של קבצים או מחק קבצים לא רצויים מהמכשיר כדי שתוכל לנהל ולארגן את הנתונים במדיה ללא שימוש במחשב.
הוספה של מדיית זיכרון
כדי לבדוק מדיית זיכרון זמינה או כיצד להוסיף מדיית זיכרון, ראה חיבור התקן זיכרון USB.
ודא שבדקת לפני השימוש במדיית הזיכרון
כדי להשתמש במדיית זיכרון, יש להגדיר את ה- <מדיית זיכרון> ב- <אחסון הגדרות תצוגת מיקום> כ- <מופעל>. <אחסון הגדרות תצוגת מיקום>
הגדר את <שימוש בפונקציית הסריקה> ואת <שימוש בפונקציית ההדפסה> ב-<מופעל>. <שימוש בפונקציית הסריקה/הדפסה>
כאשר מדיית הזיכרון לא מזוהה גם אם היא מחוברת כהלכה, יתכן שהמכשיר הוגדר כדי להשתמש בשרת AddOn עבור התקן אחסון חיצוני מבוסס USB. הגדר את <שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן אחסון ‎USB‎‏> כ-<כבוי>. <שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן אחסון ‎USB‎‏>
אם <בחירת אפשרות בעת חיבור מדיית זיכרון> מוגדר כ- <מופעל>, מוצגים קיצורי דרך לפונקציות זמינות בעת הוספת מדיית הזיכרון. <בחירת אפשרות בעת חיבור מדיית זיכרון>
מכיוון שקיצורי הדרך לא יוצגו אם המכשיר במצב שינה, הכנס את מדיית הזיכרון אחרי שהמכשיר יוצא ממצב שינה.
הסרת מדיית הזיכרון.
בעת הסרת מדיית הזיכרון, יש להקפיד על ההליכים הבאים. שימוש בהליך שונה להסרה של מדיית זיכרון עלול לגרום נזק למדיית הזיכרון וליחידה הראשית.
1
לחץ על .
2
בחר את מדיית הזיכרון שברצונך לנתק ולחץ על <הסרה>.
3
נתק את מדיית הזיכרון מיציאת ה-USB ולחץ על <אישור>  <אישור>.
6W21-07L