ביטול נעילת הגדרות הרשת

כברירת מחדל, מוחלת נעילת ביטחון על הגדרות הרשת כדי למנוע שינויים לא רצויים. בטל את נעילת האבטחה כדי לשנותם.
<העדפות> <רשת> <אישור שינויים בהגדרות חיבור לרשת> <מופעל> <אישור>
אם נבחרת האפשרות <כבוי>, לא ניתן להציג או לשנות את הגדרות הרשת. בנוסף, הודעות שגיאה שקשורות לרשת אינן מוצגות.
6W21-007