החלפת השפה המוצגת

ניתן לשנות את השפה ואת פריסת המקלדת המוצגות בתצוגת מסך המגע. אם אתה מחליף שפות לעיתים קרובות, נוח להשתמש בלחצן <בחירת שפה/מקלדת>. פעל על פי ההליך להלן כדי להציג לחצן זה בתצוגת מסך המגע.

החלפת השפה המוצגת ופריסת המקלדת

1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <הגדרות תצוגה>  <בחירת שפה/מקלדת>.
3
בחר שפה מהרשימה ולחץ על <OK>.
עבור שפות מסוימות, ניתן לשנות את פריסת המקלדת. לאחר בחירת השפה, לחץ על <הגדרה>, בחר את סוג הפריסה, ולחץ על <OK>.

הצגת הלחצן <בחירת שפה/מקלדת> בתצוגת מסך המגע

1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <הגדרות תצוגה>  <הצגת לחצן 'בחירת שפה/מקלדת'>.
3
לחץ על <מופעל>  <אישור>.
אם תגדיר אפשרות זו כ-<מופעל>,  יופיע בתחתית תצוגת מסך המגע. ניתן להחליף את השפה המוצגת כעת בשפה אחרת באמצעות לחיצה על הלחצן <בחירת שפה/מקלדת>, בחירת השפה הרצויה מהרשימה ולאחר מכן לחיצה על <OK>.
ניתן לשנות את השפה המוצגת עבור כל משתמש כניסה. התאמה אישית של מראה תצוגת המסך ושל תנאי ההפעלה
6W21-02X