צילום של תעודות מזהות

 
פונקציה זו מאפשרת לצלם גם את הצד הקדמי וגם את הצד האחורי של תעודה מזהה על דף נייר אחד. פונקציה זו שימושית כשמצלמים תעודות מזהות כגון רישיון נהיגה, משום שכיוון ומיקום הדפסת התמונות של שני צידי התעודה המזהה מיושרים אוטומטית בהתאם לגודל הנייר.
הנח את התעודה המזהה על משטח הזכוכית. הנח את התעודה המזהה כשהיא פונה כלפי מטה והפינה שלה מיושרת עם הפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית, כפי שמוצג להלן. לא ניתן להשתמש במצב הצילום של תעודות מזהות כאשר התעודה המזהה מונחת במזין.
אם מסמך מקור אחר מונח במזין, לא ניתן להתחיל לצלם. הוצא את מסמך המקור מהמזין.
ניתן להשתמש רק בנייר A4 ו-A4R עבור <צילום תעודת זהות>.
1
הנח את התעודה המזהה על משטח הזכוכית כשהיא פונה כלפי מטה. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <צילום>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <צילום תעודת זהות>.
5
לחץ על <שינוי>,בחר את הנייר שבו יש להשתמש, ולחץ על <אישור>.
6
לחץ על <אישור>  <סגירה>.
7
לחץ על  כדי לסרוק את הצד הקדמי.
לאחר סיום הסריקה, יופיע מסך המודיע לך כי ההכנות לסריקת הצד האחורי הושלמו.
8
הפוך את התעודה המזהה כך שצידה האחורי יופנה כלפי מטה ולחץ על  כדי לסרוק את הצד האחורי.
לאחר סריקת הצד האחורי, ההדפסה תתחיל אוטומטית.
6W21-04F