כוונון הצפיפות

אם צפיפות ההדפסה שונה באופן משמעותי מזו של מסמך המקור, פעל על פי ההליך להלן כדי לכוונן את צפיפות הסריקה לזו של המקור.
1
לחץ על <התאמה/תחזוקה> <התאמת איכות תמונה> <תיקון צפיפות>.
2
כוונן את הצפיפות.
בעת הגדרת הצד בתור <כהה>, האזורים המודפסים בצפיפות מקסימלית יהיו רבים יותר. בעת הגדרת הצד בתור <בהיר>, יתכן כי אזורים עם מילוי, טקטס וקווים יודפסו בתור גווני ביניים עם נקודות חסרות. יש להשתמש בהגדרה זו בעיקר כדי לכוונן את צפיפויות הביניים.
3
לחץ על <אישור>.
6W21-0HA