קביעת הגדרות דוא"ל

 
באפשרותך לציין את הנושא, גוף ההודעה, הכתובת למענה והעדיפות שבהם נעשה שימוש בעת שליחת המסמכים שלך כקבצים מצורפים לדוא"ל.
יש לבחור את הכתובת למענה מתוך הכתובות הרשומות בפנקס הכתובות. רשום את הכתובת הרצויה בפנקס הכתובות קודם לכן. רישום יעדים בפנקס הכתובות
באפשרותך לציין יעד מפנקס הכתובות של התקן נייד. ניתן גם לשלוח מידע הכולל נושא, גוף הודעה ושם קובץ מההתקן הנייד אל המכשיר. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
5
לחץ על <אפשרויות>, וציין את הגדרות הדוא"ל.
כדי לציין נושא/גוף הודעה
כדי לציין כתובת למענה
כדי לציין עדיפות
6
לחץ על <סגירה>.
7
לחץ על .
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה תתחיל.
6W21-076