בעיות בסריקה

לא ניתן לשלוח מסמכים לשרת באמצעות פונקציית סרוק ושלח.

האם הגדרות השרת, כגון הסיסמה, נכונים?

אם סיסמת הכניסה וכו', של השרת (המחשב) שונתה, הקפד לשנות גם את ההגדרות שרשומות בפנקס הכתובות או בלחיצים המהירים.
עריכת היעדים הרשומים בפנקס הכתובות
עריכת היעדים הרשומים בלחצני One-Touch (נגיעה אחת)

לא ניתן לשלוח מסמכים שנסרקו באמצעות דוא"ל.

האם המידע לגבי היעד הוא נכון?

שנה את ההגדרות שרשומות בפנקס הכתובות או בלחיצים המהירים.
עריכת היעדים הרשומים בפנקס הכתובות
עריכת היעדים הרשומים בלחצני One-Touch (נגיעה אחת)

האם הגדרות שרת ה-SMTP או שרת ה-DNS הן נכונות?

אם לא ניתן לשלוח דוא"ל, הגדר את שרת ה-SMTP ושרת ה-DNS כהלכה. כמו כן, אם מספר היציאה לשליחת SMTP או לקבלה עם POP שונים מברירת המחדל, ציין את מספרי היציאה הנכונים ב- <ציון מספר יציאה עבור שידור SMTP/קליטת POP>.
הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
קביעת הגדרות ה-DNS

פסים שחורים מופעים במסמך הסרוק.

האם אזור הסריקה של מסמכים מוזנים מלוכלך?

נקה את אזור הסריקה של מסמכים מוזנים.
ניקוי המזין

יש דליפה במסמכים סרוקים.

האם צפיפות הרקע מוגדרת כהלכה?

כוונן את צפיפות הרקע ל- <אוטומטי>.
כוונון הצפיפות
6W21-0HY