כוונון הצפיפות

 
ניתן לסרוק מסמכי מקור בצורה ברורה יותר באמצעות כוונון ידני של הצפיפות בהתאם לתוכן מסמך המקור. לדוגמה, הגדלת הצפיפות מאפשרת לקרוא בקלות תווים דהויים/חלשים הכתובים בעיפרון.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
לחץ על <אפשרויות>  <צפיפות>.
5
כוונן את הצפיפות ולחץ על <אישור>.
לחץ על  כדי להקטין את הצפיפות. לחץ על  כדי להגדיל את הצפיפות.
כוונון צפיפות הרקע
ניתן לשלוח/לשמור בצורה ברורה מסמכים כגון עיתונים או מסמכים בעלי רקע צבעוני. לחץ על <אוטומטי> כדי לכוונן באופן אוטומטי את צפיפות הרקע.
לחץ על <התאמה> כדי לכוונון באופן ידני את צפיפות הרקע, ולכוונן את צפיפות הרקע של כל צבע ב-<התאמת כל צבע>.
6
לחץ על <סגירה>.
7
לחץ על .
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה/שמירה תתחיל.
6W21-06J