יצירת חוברות (צילום חוברות)

 
ניתן להגדיר את פריסת ההדפסה כך שהתדפיסים יהפכו לחוברת כאשר מקפלים אותם לשניים.
נייר
קיימות מגבלות על הנייר שבו ניתן להשתמש עם פונקציה זו. שים לב לדברים הבאים.
ייתכן שהדפסת חוברות לא תהיה זמינה, בהתאם לגודל וסוג הנייר.
קיימות מגבלות על הנייר שבו ניתן להשתמש עבור עמודי התוכן ועמודי הכריכה.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
בעת צילום מסמך ארוך באופן אנכי, הנח את המסמך כשהוא מכוון לאורך.
2
לחץ על <צילום>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <חוברת>.
5
לחץ על <סריקת חוברת>.
בעת ביצוע צילום חוברות עם מסמכי מקור דו-צדדיים, לחץ על <מקור דו-צדדי> ובחר <סוג ספר> או <סוג לוח שנה> לפי הצורך.
כשמצלמים מסמך מקור שהוא כבר בתבנית חוברת, כגון מסמך שהודפס מהמכשיר באמצעות צילום חוברות, לחץ על <ללא סריקת חוברת>.
6
הגדר את גודל מסמך המקור ואת גודל הפלט.
לחץ על <שינוי> ב-<גודל מקור> ובחר את גודל מסמך המקור. אם תבחר <אוטומטי>, גודל החוברת ייבחר אוטומטית בהתאם לגודל מסמך המקור.
לחץ על <שינוי> ב-<גודל פריסת חוברת> ובחר את גודל הנייר עבור החוברת.
כדי להכין את החוברת באותו גודל תדפיס כמו גודל התדפיס של מסמך המקור, בחר את גודל הפלט של הדפים הצמודים. אם תציין את אותו הגודל ב-<גודל מקור> וב-<גודל פריסת חוברת>, גודל ההדפס בחוברת יוקטן אוטומטית.
7
לחץ על <הבא>.
8
<הוסף עמוד שער>  ציין את הגדרות הכריכה, ולחץ על <אישור>.
בחר אם לצלם את מסמך המקור על גבי הכריכה והכריכה האחורית.
לחץ על <שינוי> ב-<גודל הנייר> ובחר את גודל הנייר של הכריכה ואת מקור הנייר.
הקפד להשתמש באותו גודל נייר עבור הכריכה ועבור דפי התוכן.
אם אתה משתמש בנייר כבד עבור הכריכה, ייתכן שלא תוכל להדפיס, גם אם תגדיר את האפשרות <הדפסה> כ-<מופעל>, כתלות בעובי הנייר.
למידע נוסף, ראה נייר זמין.
9
<סוג פתיחה>  בחר את סוג הפתיחה, ולחץ על <אישור>.
10
לחץ על <אישור>  <סגירה>.
11
לחץ על .
הצילום יתחיל.
6W21-047