יצירת קיצור דרך לפונקציה הנמצאת בשימוש תכוף

ניתן ליצור לחצן קיצור דרך לפונקציות במסך <בית>. השתמש בלחצן זה כדי לגשת לפונקציה אחרת מבלי לחזור למסך <בית>. ליצירת קיצור דרך, היכנס למערכת עם הרשאות מנהל. כניסה למכשיר
ניתן לרשום קיצורי דרך: 4
1
לחץ על . המסך <בית>
2
לחץ על <הגדרות לחצני קיצורים לפונקציות>.
3
בחר מספר עבור קיצור הדרך שייווצר.
4
בחר את הפונקציה שברצונך ליצור עבורה קיצור דרך.
בחר את הפונקציה מהרשימה. ניתן לבדוק את מיקום קיצור הדרך שנבחר ואת הפונקציה המוקצה לו במסך התצוגה המקדימה משמאל לרשימה.
אם אינך משתמש בקיצורי דרך, בחר <לא מוקצה> מהרשימה.
5
לחץ על <אישור>.
6W21-02L