<הגדרות אבטחה>

ניתן לציין את ההגדרות הקשורות לפונקציית אימות המשתמשים, לסיסמה ולהצפנה.
<אסור על אימות באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות פונקציית האימות>
בחר אם לאסור על אימות באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN בעת פעולה מהמדפסת/הסורק. אם בוחרים באפשרות <מופעל> , נאסר גם על אימות באמצעות מזהה וקוד PIN של מנהל מערכת כאשר פועלים מתוך תוכנת ניהול ההתקן.
<הגדרות נעילה>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות פונקציית האימות>
בחר אם לחסום משתמשים מכניסה למערכת לפרק זמן מוגדר לאחר רצף מסוים של ניסיונות כניסה שגויים. הגדרה זו אינה חלה על אימות באמצעות מזהה מחלקה או קוד PIN, או אימות עבור תיבת הדואר.
<אסור על שמירת סיסמת אימות במטמון>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
בחר אם לאסור על שמירה בזיכרון של סיסמה המוזנת בכניסה למערכת.
<הצגת אזהרה כאשר סיסמת ברירת המחדל בשימוש>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
בחר אם להציג את המסך לשינוי סיסמה כאשר המנהל נכנס למכשיר באמצעות שם המשתמש והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל.
<אפשר גישה מרחוק בעזרת סיסמת ברירת מחדל>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
בחר אם לאפשר שימוש בסיסמה המוגדרת כברירת מחדל כאשר נכנסים למערכת מממשק המשתמש המרוחק.
<הגדרות אורך מינימום>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגדיר את מספר התווים המינימלי הדרוש לרישום סיסמה כדי למנוע סיסמאות פשוטות מדי. כשקובעים אורך סיסמה, לא ניתן לרשום משתמש עם סיסמה ריקה.
<הגדרות תקופת תוקף>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגדיר פרק זמן שלאחריו יפוג תוקף הסיסמה על מנת לאלץ את המשתמשים להחליף סיסמאות באופן תקופתי ולמנוע סיסמאות פשוטות מדי.
<אסור שימוש ב-3 ומעלה תווים זהים עוקבים>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שלא ניתן יהיה להשתמש באותו התו שלוש פעמים או יותר ברצף.
<השתמש בתו רישי אחד לפחות>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות אות רישית אחת.
<השתמש בתו רגיל אחד לפחות>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות אות קטנה אחת.
<השתמש בספרה אחת לפחות>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות ספרה אחת.
<השתמש בסמל אחד לפחות>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות אימות/הצפנה>  <הגדרות סיסמה>
ניתן להגביל סיסמאות כך שניתן יהיה לרשום רק סיסמאות הכוללות לפחות סמל אחד.
<אסור שימוש בהצפנה חלשה>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות הצפנה>
בחר אם להגביל את השימוש בהצפנה חלשה, או במפתח ואישור עם הצפנה חלשה. פונקציות ניהול
<פירמוט שיטת הצפנה ל-FIPS 140-2>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>  <הגדרות הצפנה>
ציין אם לגרום לפונקציה המשתמשת בהצפנה להיות תואמת ל-FIPS 140-2.
<אמת מערכת באתחול>
  <הגדרות ניהול>  <הגדרות אבטחה>
ניתן להגדיר כי המכשיר יאמת את תקינות הקושחה והיישומים המותקנים במכשיר בעת הפעלת המכשיר.
6W21-0FX