הגדרת הפקס

כדי להשתמש בפקס שבמכשיר, רשום את מספר הפקס ושם החברה או המחלקה שיוצג/יודפס במכשיר הפקס של הצד המקבל בעת שליחת פקס. בנוסף, הגדר את סוג ערוץ התקשורת.
שימוש בפונקציית הפקס
המוצר האופציונלי נדרש לשליחה/קבלה של פקסים. אפשרויות מערכת
1
לחץ על .
2
לחץ על <הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות פקס> <הגדרת קו>.
3
לחץ על <קו 1> <תיכנות מספר טלפון של יחידה>.
4
הזן מספר פקס ולחץ על <אישור>.
מספר הפקס שרשמת יימסר לצד המקבל.
5
הזן שם באפשרות <רישום שם יחידה> ולחץ על <אישור>.
השם שרשמת יימסר לצד המקבל.
במקום מספר היחידה שציינת, ניתן להציג או להדפיס את שם השולח. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
6
בחר את סוג הקו באפשרות <בחירת סוג קו>, לחץ על <אישור>.
אם אינך בטוח לגבי סוג הקו שאתה משתמש בו, צור קשר עם המשווק או עם משרד המכירות של חברת הטלפון שלך.
קביעת התצורה בהתאם לאופציית הפקס
תוכל להגדיר תצוגה של מספר הטלפון שאליו נשלח הפקס על המסך או בדוח באפשרות <הגדרת תצוגת מספרים>. <קבלה/העברה>   <הגדרות פקס>
תוכל להגדיר את המכשיר למעבר אוטומטי בין קבלת פקס לקבלת שיחה באפשרות <מצב קליטה>. <קבלה/העברה>   <הגדרות פקס>
6W21-016