שליחה בזמן מוגדר

 
ניתן לסרוק מסמכי מקור מראש ולשלוח את המסמכים שנסרקו בזמן מוגדר.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <פקס>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הפקס הבסיסיות. מסך התכונות הבסיסיות של הפקס
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
5
לחץ על <אפשרויות> <שליחה מושהית>.
6
הזן את הזמן לשליחה ולחץ על <אישור>.
הזן את כל ארבע הספרות לצין הזמן. לדוגמה, עבור השעה 7 ו-5 דקות, הזן "0705", ועבור השעה 11 (בלילה) ו-23 דקות, הזן "2318".
7
לחץ על <סגירה>.
8
לחץ על .
מסמכי המקור ייסרקו ויישלחו בזמן שצוין.
ניתן לבדוק במסך <ניטור סטטוס> אם השליחה הושלמה או לא. בדיקת המצב והיומן של מסמכים שנשלחו והתקבלו
6W21-059