קביעת פעולת ההדפסה כאשר מסובבים את הפלט

אם גלגלת הלחץ לקיבוע מגיעה לטמפרטורה גבוהה במהלך השימוש ב-<סובב ב-90 מעלות> במהלך העתקה או הדפסה, יתכן ויתעוררו בעיות כגון מעבר של הטונר בשני קצות הנייר מועבר לנייר אחר או חסימת נייר ביחידת ההתקנה. הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את זמן ההמתנה עד לירידת הטמפרטורה של רולר הלחץ לקיבוע, על מנת לתעדף את הפרודוקטיביות.
1
לחץ על   <התאמה/תחזוקה>  <התאמת איכות תמונה>  <עיבוד מיוחד>  <עדיפות פרוד'/איכות תמונה עבור פלט מסתובב>.
2
בחר את פעולת ההדפסה לחץ על <אישור>.
הגדרה זו מאופשרת רק כאשר מוגדר <סובב ב-90 מעלות> לעבודות העתקה והדפסה.
הפרודוקטיביות יורדת כאשר מוגדרת <עדיפות לאיכות>.
6W21-0HH