הגדרת כתובת IPv4

קיימות שתי שיטות להגדרת כתובת IPv4: הקצאה אוטומטית באמצעות DHCP והזנה ידנית. בחר באחת מהשתיים בהתאם לסביבה שלך. בצע בדיקת התחברות כנדרש.

הגדרת כתובת IPv4

1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <רשת>  <הגדרות TCP/IP>  <הגדרות IPv4>.
3
לחץ על <שימוש ב- IPv4> <מופעל> <אישור>כדי להפוך את ההגדרות של IPv4 לזמינות.
4
לחץ על <הגדרות כתובות IP> והגדר כתובת IP.
תוכל להגדיר הן הקצאה אוטומטית או הקצאה ידנית. אם אתה מגדיר את שתיהן ומגדיר <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> במצב <כבוי>, כתובת ה-IP שהוזנה ידנית תהיה בשימוש כאשר אחזור כתובת ה-IP האוטומטית ייכשל.
הקצאה אוטומטית באמצעות DHCP
לחץ על <DHCP> או <כתובת IP אוטו'>. בחר אחד מהם בהתאם לסביבת הרשת שלך. אם תבחר הן באפשרות <DHCP> והן באפשרות <כתובת IP אוטו'>, הקצאה אוטומטית באמצעות DHCP תקבל קדימות.
אם תלחץ על <כתובת IP אוטו'>, כתובת ה-IP הזמינה היא זו שבחיפוש באופן אוטומטי ברשת (LAN) ומוקצה הערך עבור כל פריט. פונקציה זו מקצה כתובת IP בלי להשתמש בשרת DHCP. אולם, תקשורת מחוץ לטווח הנתב אינה זמינה.
בסביבה שבה לא ניתן להשתמש באפשרויות <DHCP> ו- <כתובת IP אוטו'>, אם נבחרת אחת מהשתיים, מתרחשת תקשורת לא שימושית מכיוון שהמכשיר ינסה לבדוק אם השירות ניתן ברשת.
הגדרה באמצעות הזנה ידנית
1
ודא כי גם <DHCP> וגם <כתובת IP אוטו'> בוטלו.
אם אחת מהשתיים נבחרת, לחץ על הלחצן לביטול.
2
הזן את כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, וכתובת השער.
לחץ על הלחצן המתאים לכל אחת והזן את הערכים.
5
לחץ על <אישור>.
6
לחץ על   <כן>.

ביצוע בדיקת חיבור עבור כתובת IPv4

כאשר המכשיר מחובר היטב, ניתן להציג את ממשק המשתמש המרוחק מהמחשב (הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.). ניתן לבצע בדיקת חיבור בלוח הבקרה של המכשיר.
  <העדפות>  <רשת>  <הגדרות TCP/IP>  <הגדרות IPv4>  <פקודת PING>  הזן את הכתובת של כל התקן אחר הנמצא בשימוש  <התחל>
כאשר המכשיר מחובר כהלכה, מוצגת ההודעה <המארח לא מגיב.>.
גם אם כתובות IP מוגדרות כהלכה, אם המכשיר מחובר לרכזת רשת ממתגת, יתכן שהמכשיר אינו מחובר לרשת. במקרה זה, יש לדחות את תזמון תחילת התקשורת של המכשיר ולנסות להתחבר מחדש. הגדרת זמן המתנה להתחברות לרשת
6W21-00L