צילום

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
תיכנות/עריכה של הגדרות מועדפות
<M1> to <M9>:<רישום>, <שינוי שם>, <מחיקה>, <בדיקת תוכן>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
הצגת אישור להגדרות מועדפות
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
שינוי הגדרות ברירת מחדל
<רישום>, <אתחל>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
תיכנות קיצורי דרך של אפשרויות
קיצור דרך 1: כל מצב, <גימור>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
קיצור דרך 2: כל מצב, <דו-צדדי>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
קיצור דרך 3: כל מצב, <צפיפות>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
קיצור דרך 4: כל מצב, <צילום תעודת זהות>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
קיצור דרך 5: כל מצב, <הגדרות מועדפות>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
איסוף אוטומטי
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
זיהוי אוטומטי של כיוון מקורי
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
עדיפות מהירות לצילום מיחידת ההזנה
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
מפריד משימות בין קבוצות
<מופעל>, <כבוי>
<שינוי> (בחר מקור נייר)
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
6W21-0E0