משותף

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות הזנת נייר
בחירה אוטומטית של מקור הנייר
<צילום>, <מדפסת>, <גישה לקבצים מאוחסנים>, <קבלה>, <אחר>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
<מגש MP>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
אחר: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
<צילום>: <שקול סוג נייר>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
<מדפסת>: <שימוש בקבוצה>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
החלף שיטת הזנת נייר
<מגש MP> ואחר: <עדיפות למהירות>, <עדיפות לצד מודפס>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
זמן קצוב למשימה בהשעיה
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
0 עד 5 עד 999דק'
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות פלט נייר
מפריד משימות בין משימות
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שינוי> (בחר מקור נייר)
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מפריד משימות בין עותקים
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<עותקים> (1 עד 10 עד 9999)
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שינוי> (בחר מקור נייר)
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות הדפסה
עדיפות הדפסה
<צילום>: 1, 2, 3
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדפסת>: 1, 2, 3
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<גישה לקבצ' מאוחסנים>, <קבלה/פקס>, <אחר>: 1, 2, 3
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות ברירת מחדל לדוח פלט
הדפסה דו-צדדית
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מחק אוטומטית משימות בהשעיה
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
0 עד 5 עד 999 דקות.
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות סריקה
<השיטה לסילוק חסימה במזין>*1
<מהדף הראשון>, <ממקור מושעה>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
תעדוף מהירות/איכות תמונה עבור סריקה בשחור-לבן
<עדיפות למהירות>, <עדיפות לאיכות>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
ערך גמא של סריקה מרחוק
<גאמה 1.0>, <גאמה 1.4>, <גאמה 1.8>, <גאמה 2.2>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
מעבר אוטומטי למצב מקוון
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
מעבר אוטומטי למצב לא מקוון
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
יצירת קובץ
רמת איכות תמונה עבור קומפקטי
<רמת תמונה במצב טקסט/צילום או במצב צילום>: <עדיפות גודל נתונים>, <רגיל>, <עדיפות לאיכות>
<רמת תמונה במצב טקסט>: <עדיפות גודל נתונים>, <רגיל>, <עדיפות לאיכות>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
OCR (עם חיפוש טקסט) הגדרות
<סריקה חכמה>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מספר מרבי של תווים בשם קובץ>: 1 עד 24
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות התוויה והחלקה
<גרפיקת חלוקה לרמות>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רמת זיהוי גרפיקה>: <רגיל>, <מתון>, <גבוה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רמת תמונת רקע>: <עדיפות גודל נתונים>, <רגיל>, <עדיפות לאיכות>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות OOXML
<רמת תמונת רקע>: <עדיפות לאיכות>, <סטנדרטי>, <עדיפות גודל נתונים>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רמת זיהוי תמונה בצבע>: <גבוה>, <סטנדרטי>, <אל תזהה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זיהוי רוחב שורה בתמונה בצבע>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כלול תמונות רקע בקובץ Word
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ציון גרסת מינימום של PDF
<אל תציין>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
פירמוט PDF ל-PDF/A
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות AES של 256 סיביות לקובצי PDF מוצפנים
<Acrobat 9.0 או שווה ערך>, <Acrobat 10.0 או שווה ערך>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרת שיטת אימות
המידע המשמש לאימות שרת LDAP
<הגדרות התקן>, <פרטי אימות של כניסה להתקן>, <פרטים רשומים לכל משתמש>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
המידע המשמש לאימות שרת SMTP
<הגדרות התקן>, <פרטים רשומים לכל משתמש>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
המידע המשמש לאימות שידור/עיון בקובץ
<סטנדרטי>, <פרטי אימות של כניסה להתקן>, <פרטים רשומים לכל משתמש>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1
מציין פריטים המופיעים רק כאשר מחובר ה- מזין .
6W21-0CY