הגבלת השימוש במדיית זיכרון

גם אם מדיית זיכרון כגון זיכרון USB הם התקנים נוחים לשימוש, הם יכולים גם להיות מקור לדליפת מידע אם אינם מנוהלים כראוי. סעיף זה מתאר את ההליכים לאיסור השימוש במדיית זיכרון, כמו גם להגבלת היכולת לשמור מסמכים סרוקים במדיית זיכרון, או להדפיס נתונים השמורים במדיית זיכרון. נדרשות הרשאות מנהל או DeviceAdmin כדי לקבוע את תצורת ההגדרות הללו.
<הגדרות פונקציה> <אחסון/גישה אל קבצים> <הגדרות מדיית זיכרון> <שימוש בפונקציית הסריקה/הדפסה> בחר <כבוי> עבור <שימוש בפונקציית הסריקה> או <שימוש בפונקציית ההדפסה> <אישור> <החלת שינויי הגדרות> <כן>
6W21-0A0