ממשק חיצוני

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
<הגדרות USB>
<הפעלה כהתקן USB>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן קלט ‎USB‎‏>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן אחסון ‎USB‎‏>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בהחסן USB>
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
6W21-0CK