קביעת כתובת IPv4 של הקו המשני

אם בחרת <בחר ממשק>, תוכל להגדיר כתובת IP עבור ה-LAN האלחוטי (קו משני) באפשרות <הגדרות קו משני>.
ניתן להשתמש רק בכתובות IPv4 עבור הקו המשני.
1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <רשת>  <הגדרות קו משני>.
3
לחץ על <הגדרות כתובות IP> והגדר את כתובת ה-IP עבור ה-LAN האלחוטי (קו משני).
תוכל להגדיר הן הקצאה אוטומטית והן הקצאה ידנית. אם אתה מגדיר את שתיהן ומגדיר <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> במצב <כבוי>, כתובת ה-IP שהוזנה ידנית תהיה בשימוש כאשר אחזור כתובת ה-IP האוטומטית ייכשל.
הקצאה אוטומטית של כתובת IP עם DHCP
לחץ על <DHCP>. בחר פריט זה בהתאם לסביבת הרשת של ה-LAN האלחוטי.
אם נבחרת האפשרות <DHCP>, מתקיימת תקשורת כדי לבדוק האם מסופקים שירותי רשת, בלי לקחת בחשבון האם הסביבה יכולה להשתמש ב-DHCP. מומלץ לבטל את בחירת הפריט הזה אם אינך משתמש ב-DHCP.
הזנה ידנית של כתובת IP
1
אשר שבוטלה בחירת <DHCP>.
אם האפשרות נבחרה, לחץ על הלחצן כדי לבטל את הבחירה.
2
הזן כתובת IP ומסיכת רשת משנית.
לחץ על כל אחד מהלחצנים והזן את ההגדרה הדרושה.
4
לחץ על <אישור>.
5
לחץ על   <כן>.
LAN אלחוטי (קו משני) לא יכול להתחבר לרשתות אחרות באמצעות הנתב.
6W21-00S