הגבלת הפונקציות של שליחת פקס

ניתן להגדיר מספר מגבלות לשליחת פקסים, שיכולות למנוע שגיאות שליחה ודליפת מידע לצדדים שלישיים. נדרשות הרשאות מנהל כדי לקבוע את תצורת ההגדרות הללו.

אישור מספרי פקס לפני שליחה

ניתן לדרוש מהמתמשים להזין את מספר הפקס פעמיים לאישור לפני שליחת פקסים, כדי למנוע חיוג לא נכון. ניתן לקבוע את תצורת ההגדרה הזאת עם הרשאות DeviceAdmin.
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>  <אישור מספר פקס שהוזן>  <מופעל>  <אישור>

הגבלת שליחת פקס ממחשב

ניתן למנוע ממשתמשים לשלוח פקסים ממחשב (שליחת פקסים מהמחשב (פקס מחשב)). ניתן לקבוע את תצורת ההגדרה הזאת עם הרשאות DeviceAdmin.
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>  <אפשר שידור של מנהל פקס>  <כבוי>  <אישור>

הצגת מסך אישור עבור יעדי פקס

ניתן להגדיר את המכשיר כך שיוצג מסך אישור בעת שליחת פקס ליעד מסוים. אפשרות זו יכולה למנוע שגיאות בעת שליחת פקס.
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>  <אישור לפני שליחה כאשר יעד הפקס כלול>  <מופעל>  Select <רק לשידור טורי> or <הכל>  <אישור>      <החלת שינויי הגדרות>  <כן>
לא ניתן לבחור <רק לשידור טורי> ו- <הכל> אם שידור רציף מוגבל (הגבלת שידורים רציפים).
כאשר אפשרות אישור מספר הפקס לפני שליחה (אישור מספרי פקס לפני שליחה) זמינה, מסך האישור אינו מוצג אם קיים רק יעד אחד.

הגבלת שידורים רציפים

ניתן להגביל את פונקציית השידור הרציף, המאפשרת למשתמשים לשלוח פקסים לנמענים מרובים ברצף.
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>  <הגבל שידור סדרתי כאשר יעד הפקס כלול>  <מופעל>  <אישור>      <החלת שינויי הגדרות>  <כן>

הגבלת שליחה מהיומן

ניתן לאסור על משתתפים להגדיר יעד שהשתמשו בו בעבר מהיומן. לאחר קביעת התצורה של הגדרה זו, לא ניתן לבחור ביעדים שבהם נעשה שימוש בעבר מהיומן בעת שליחת פקסים.
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>  <הגבלת שליחה חוזרת מהיומן>  <מופעל>  <אישור>
6W21-09X