אם המכשיר לא פועל

אם מתרחשת בעיה במהלך השימוש במכשיר, בדוק את הדברים הבאים לפני שתפנה למשווק המקומי המורשה של Canon.

בדוק זאת תחילה

האם הודעה מוצגת בתצוגת לוח המגע?

הודעה מוצגת בתצוגת לוח המגע כשמתרחשת שגיאה או בעיה במהלך הפעלת המכשיר.
מוצגת הודעה או מספר שלפניו יש "#" (קוד שגיאה)

האם מחוון אספקת החשמל כבה?

אם מחוון אספקת החשמל לא נדלק למרות שמתג ההפעלה פועל, בדוק את תקע החשמל.

הוא מואר?

אם הוא מואר, לחץ על כדי לבטל את מצב השינה.

האם המכשיר מחובר למחשב בצורה נכונה?

בדוק את חיבור הרשת שבין המכשיר והמחשב.
הגדרת סביבת הרשת

אם המכשיר אינו מגיב לפעולות מחשב

הפעל את המכשיר מחדש.

אם המכשיר אינו מגיב למרות שמתג החשמל שלו מופעל, כבה את מתג החשמל (כיבוי המכשיר). ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה, המתן 10 שניות או יותר לאחר שמחוון אספקת החשמל כבה ואז הדלק את מתג החשמל שוב (הפעלת המכשיר).

בדוק אם מנהל המדפסת מותקן כהלכה.

למידע על התקנת מנהל המדפסת, ראה התקנת מנהלי התקנים.

בדוק אם כתובת ה-IP של ההתקן נכונה.

בדוק את הגדרות כתובת ה-IP ושנה אותן אם אינן נכונות. למידע על ההגדרות, ראה הגדרה באמצעות מדריך ההגדרה.

כשמסך האימות (מסך הכניסה) מוצג

התחבר כמשתמש רשום.

כשמסך האימות (מסך הכניסה) מוצג, עליך להתחבר כמשתמש רשום כדי להמשיך ולהפעיל את המכשיר.
כניסה למכשיר
6W21-0HS