Limiting Available Destinations

 
ניתן להגדיר הגבלות ליעדים שאותם ניתן לציין. לדוגמה, תוכל להגביל את היעדים לאלה שרשומים בפנקס הכתובות או בשרת LDAP. על ידי ניהול אימות אישי, ניתן להגביל את היעד לשליחה לכתובת הדוא"ל האישית של המשתמש או לתיקיה שמוגדרת מראש. ניתן גם להגביל את התחומים שיכולים לשמש כיעדים. על ידי הגבלת יעדי השליחה, ניתן למנוע דליפת מידע שעשויה להתרחש כתוצאה משגיאות בעת ההפעלה או שימוש לא נכון. הרשאות מנהל או DeviceAdmin נדרשות כדי לקבוע את תצורת ההגדרות הללו.
יתכן כי חלק מהגבלות היעדים אשר מתוארות בהמשך לא יהיו זמינות כאשר ACCESS MANAGEMENT SYSTEM זמין. השימוש במערכת ניהול גישה

הגבלת יעדים חדשים

ניתן להגביל את היעדים שניתן לציין בעת שליחת פקסים או סריקת מסמכים, לאלו הרשומים בפנקס הכתובות או בלחצני נגיעה אחת, יעדים הרשומים ב- <הגדרות מועדפות> או <שליחה אל עצמי>, יעדים שניתן לחפש אותם בשרת LDAP. כאשר פונקציה זו זמינה, המשתמשים לא יוכלו לציין יעדים באמצעות הזנת תווים אלפאנומריים.
1
לחץ על .
2
לחץ על <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>  <הגבלת יעדים חדשים>.
3
בחר את הפונקציות שברצונך להגביל יעדים חדשים עבורן.
4
לחץ על <מופעל> <אישור>.

הגבלת היעד לדואר אלקטרוני ל- <שליחה אל עצמי>.

ניתן להגדיר מגבלות שלפיהן משתמשים שמתחברים באמצעות אימות אישי יוכלו לשלוח מסמכים סרוקים רק לכתובת הדוא"ל שלהם. כדי להשתמש באפשרות זו, כתובת דוא"ל צריכה להיות רשומה בפרטי המשתמש. הגדר את פרטי המתמש לפני ביצוע ההליך המתואר בהמשך.
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>  <הגבלת שליחת דואל ל'שלח אל עצמי'>  <מופעל>  <אישור>

הגבלת יעד לשליחת קובץ לתיקיה אישית

ניתן להגדיר מגבלות שלפיהן משתמשים שמתחברים באמצעות אימות אישי יוכלו לשלוח מסמכים סרוקים רק לכתיקיה האישית שלהם (הגדרת תצורה של תיקיות אישיות.)
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>  <הגבלת קובץ שידור לתיקייה אישית>  <מופעל>  <אישור>

הגבלת התחום של יעד השליחה

ניתן להגביל יעדי דוא"ל ו-I-fax כך שרק כתובות בתחום מסוים יהיו זמינות. כאשר התחום מצוין, ניתן גם להגדיר האם לאפשר שליחה לתחומי משנה.
<הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות דואל/I-Fax> <הגבלת דומיין של יעד> <מופעל> עבור <הגבלת שליחה לדומיינים> <רישום> ציין את תחום היעד <אישור> בחר <הרשה> או <דחייה> עבור <שליחה לדומיין משני> <אישור> <אישור>.
ניתן להגדיר עד שלושה תחומים.
6W21-09W