רישום מפתח ואישור עבור תקשורת רשת

ניתן להשתמש בממשק המשתמש המרוחק לרישום מפתחות/אישורים, ואישורי S/MIME במכשיר מהמחשב שלך. מנה מנהל לרישום פריטים אלה.
שיטות התקשורת המפורטות להלן עושות שימוש במפתח/אישור או אישור CA. אם אתה מעוניין להשתמש במפתח ובאישור רשומים בתקשורת בפועל, עליך לציין את המפתח ואת האישור בהגדרות עבור כל אחת משיטות התקשורת. עם זאת, אישור CA בפורמט X.509 אינו חייב להיות מצוין בהגדרות עבור כל אחת משיטות התקשורת. ניתן להשתמש בו בקלות על ידי רישומו במכשיר.
תקשורת מוצפנת ב-TLSהגדרת מפתח ואישור עבור TLS

 רישום מפתח ואישור

ניתן לרשום מפתחות ואישורים (אישורי שרת) באמצעות ממשק משתמש המרוחק. למידע אודות מפתחות ואישורים שניתן לרשמם במכשיר, ראה מפרט מערכת.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
לחץ על [Register Key and Certificate...].
5
לחץ על [Install...].
6
התקן את המפתח ואת האישור.
לחץ על [Browse...], ציין את הקבצים (מפתח ואישור) להתקנה ולחץ על [Start Installation].
7
רשום את המפתח ואת האישור.
1
בחר את המפתח והאישור שברצונך לרשום ולחץ על [Register].
2
הזן את שם המפתח ואת הסיסמה ולחץ על [OK].
[Key Name]
השתמש בתווים אלפאנומריים כדי להזין את שם המפתח שנרשם במכשיר.
[Password]
השתמש בתווים אלפאנומריים כדי להזין את הסיסמה של המפתח הפרטי שהוגדר עבור הקובץ שברצונך לרשום.
ניהול מפתחות ואישורים
ניתן לבדוק את ההגדרות המפורטות או למחק מפתחות ואישורים במסך המוצג בשלב 4.
אם מוצג , המפתח פגום או לא חוקי.
אם מוצג , האישור עבור המפתח אינו קיים.
לחץ על שם מפתח כדי להציג מידע מפורט אודות האישור. ניתן גם ללחוץ על [Verify Certificate] במסך זה כדי לבדוק אם האישור חוקי.
כדי למחוק מפתח או אישור, בחר את המתח או האישור שברצונך למחוק, ולחץ על [Delete] [OK].

 רישום אישור אישר CA

אישורי CA בפורמט X.509 מותקנים מראש במכשיר. ניתן לרשום אישור CA חדש אם הוא נדרש עבור פונקציה מסוימת. למידע אודות אישורי CA שניתן לרשמם במכשיר, ראה מפרט מערכת.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
לחץ על [Register CA Certificate...].
5
לחץ על [Install...].
6
התקן אישור CA.
לחץ על [Browse...], ציין את הקובץ (אישור CA) להתקנה ולחץ על [Start Installation].
7
רישום אישור CA.
בחר את מסמך ה-CA שברצונך לרשום ולחץ על [Register...].
ניהול אישורי CA
ניתן לבדוק את ההגדרות המפורטות או למחוק אישוריCA במסך המוצג בשלב 4.
לחץ על כדי להציג מידע מפורט אודות אישור CA. ניתן גם ללחוץ על [Verify Certificate] במסך זה כדי לבדוק אם אישור ה-CA חוקי.
כדי למחוק אישור CA, בחר את האישור שברצונך למחוק ולחץ על [Delete]  [OK].

רישום אישור S/MIME

ניתן לרשום אישור מפתח ציבורי (אישור S/MIME) לשימוש עבור הצפנת דוא"ל/I-fax באמצעות S/MIME. למידע אודות אישורי S/MIME שניתן לרשמם במכשיר, ראה מפרט מערכת. למידע אודות אופן קביעת התצורה של הגדרות S/MIME, ראה <הגדרות דואל/I-Fax> <הגדרות S/MIME>.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Device Management] [S/MIME Certificate Settings]
4
לחץ על [Register S/MIME Certificate...].
5
רישום אישור S/MIME.
לחץ על [Browse...], ציין את הקובץ (אישור S/MIME) לרישום ולחץ על [Register].
ניהול אישורי S/MIME
ניתן לבדוק את ההגדרות המפורטות או למחוק אישורי S/MIME במסך המוצג בשלב 4.
לחץ על כדי להציג מידע מפורט אודות אישור S/MIME. ניתן גם ללחוץ על [Verify Certificate] במסך זה כדי לבדוק את תקפותו של אישור S/MIME.
כדי למחוק אישור S/MIME, בחר את האישור שברצונך למחוק, ולחץ על [Delete] [OK].

רישום רשימת התעודות הבטלות (CRL)

ניתן להשתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי לרשום רשימת תעודות בטלות (CRL). למידע על רשימות CRL שניתן לרשום במכשיר, ראה מפרט מערכת.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Device Management]  [Certificate Revocation List (CRL) Settings].
4
לחץ על [Register CRL...].
5
רישום CRL.
לחץ על [Browse...], ציין את הקובץ (CRL) לרישום ולחץ על [Register].
ניהול רשימות CRL
ניתן לבדוק את ההגדרות המפורטות או למחוק רשימות CRL במסך המוצג בשלב 4.
לחץ על כדי להציג מידע מפורט. ניתן גם ללחוץ על [Verify CRL] במסך זה כדי לבדוק את תקפותה של רשימת CRL.
כדי למחוק רשימת CRL, בחר את הרשימה שברצונך למחוק ולחץ על [Delete] [OK].
6W21-0AC