ניהול התקנים

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות פרטי התקן
שם התקן
לא
לא
כן
A
Settings/Registration Basic Information
מיקום
לא
לא
כן
A
Settings/Registration Basic Information
יבא/יצא מתוכנת ניהול פנקסי כתובות
<מופעל>, <כבוי>
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<שימוש באימות משתמש בעת הייבוא>: <מופעל>, <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
אשר אישור חתימה של התקן
<גרסה>, <מספר סידורי>, <אלגוריתם חתימה>, <הונפק ל->, <תאריך תחילת תוקף>, <תאריך סיום תוקף>, <מנפיק>, <מפתח ציבורי>, <טביעת אצבע של אישור>, <הונפק ל- (שם חלופי)>, <אימות אישור>
כן
כן
כן
לא
-
<אשר אישור חתימה של משתמש>*2
<גרסה>, <מספר סידורי>, <אלגוריתם חתימה>, <הונפק ל->, <תאריך תחילת תוקף>, <תאריך סיום תוקף>, <מנפיק>, <מפתח ציבורי>, <טביעת אצבע של אישור>, <הונפק ל- (שם חלופי)>, <אימות אישור>
כן
כן
כן
לא
-
הגדרות אישור
יצירת מפתח
צור מפתח תקשורת רשת
שם מפתח
כן
כן
כן
לא
-
<אלגוריתם חתימה>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
כן
כן
כן
לא
-
<אלגוריתם מפתח>: <RSA>, <ECDSA>
כן
כן
כן
לא
-
כשהאפשרות <RSA> נבחרת: <אורך מפתח (סיביות)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
כן
כן
כן
לא
-
כשהאפשרות <ECDSA> נבחרת
<סוג מפתח>: <P256>, <P384>, <P521>
כן
כן
כן
לא
-
<תאריך תחילת תוקף>: יום, חודש, שנה (01/01/2000 - 31/12/2037)
כן
כן
כן
לא
-
<תאריך סיום תוקף>: יום, חודש, שנה (01/01/2000 - 31/12/2037)
כן
כן
כן
לא
-
<מדינה‏/אזור>: שם וקוד של מדינה/אזור
כן
כן
כן
לא
-
מצב
כן
כן
כן
לא
-
עיר
כן
כן
כן
לא
-
ארגון
כן
כן
כן
לא
-
‏יחידה ארגונית
כן
כן
כן
לא
-
<שם משותף> (כתובת IP של המכשיר או FQDN (41 תווים לכל היותר))
כן
כן
כן
לא
-
יציאה/עדכון של מפתח חתימת התקן
<כן>, <לא>
כן
כן
כן
C
Key Settings
יצירה/עדכון של מפתח לבקרת גישה
<כן>, <לא>
כן
כן
כן
לא
-
רשימת מפתחות ואישורים
<רשימת מפתחות ואישורים של משתמשים>*2
<פרטי אישור>: (<גרסה>, <מספר סידורי>, <אלגוריתם חתימה>, <הונפק ל->, <תאריך תחילת תוקף>, <תאריך סיום תוקף>, <מנפיק>, <מפתח ציבורי>, <טביעת אצבע של אישור>, <הונפק ל- (שם חלופי)>, <אימות אישור>)
כן
כן
כן
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
מחיקה
כן
כן
כן
לא
-
<רשימת מפתחות ואישורים עבור מכשיר זה>*2
<פרטי אישור>: (<גרסה>, <מספר סידורי>, <אלגוריתם חתימה>, <הונפק ל->, <תאריך תחילת תוקף>, <תאריך סיום תוקף>, <מנפיק>, <מפתח ציבורי>, <טביעת אצבע של אישור>, <הונפק ל- (שם חלופי)>, <אימות אישור>)
כן
כן
כן
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
מחיקה
כן
כן
כן
לא
-
<הצגת מיקום השימוש> (מפתח ואישור)
כן
כן
כן
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
רשימת אישורי רשות אישורים (CA)
<פרטי אישור>: (<גרסה>, <מספר סידורי>, <אלגוריתם חתימה>, <הונפק ל->, <תאריך תחילת תוקף>, <תאריך סיום תוקף>, <מנפיק>, <מפתח ציבורי>, <טביעת אצבע של אישור>, <הונפק ל- (שם חלופי)>, <אימות אישור>)
כן
כן
כן
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
מחיקה
כן
כן
כן
לא
-
רשימת ביטולי אישורים (CRL)
<פרטי CRL>: <גרסה>, <אלגוריתם חתימה>, <בתוקף מ:>, <‏‏העדכון הבא>, <מנפיק>, <רשימת מס' סידוריים>
כן
כן
כן
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
מחיקה
כן
כן
כן
לא
-
רישום מפתח ואישור
רישום
כן
כן
כן
לא
-
מחיקה
כן
כן
כן
לא
-
רישום ‏‏אישור של רשות אישורים
רישום
כן
כן
כן
לא
-
מחיקה
כן
כן
כן
לא
-
הגדרות OCSP (פרוטוקול מצב אישור מקוון)
<השתמש ב-OCSP (פרוטוקול מצב אישור מקוון)>: <מופעל>, <כבוי>
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<רמת אימות אישור>:
<אפשר אישורים לא מאומתים>: <מופעל>, <כבוי>
<השתמש ב-OCSP (פרוטוקול מצב אישור מקוון)>:
<URL>: <אחזור מאישור>, <מותאם>, <אחזור מאישור/מותאם>
URL מותאם
<זמן קצוב לתקשורת>: 1 עד 3 עד 30 שנ'
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הצגת סטטוס משימה לפני אימות
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים
<צילום/הדפסה>: <מופעל>, <כבוי>
<שליחה>: <מופעל>, <כבוי>
<קבלה>: <מופעל>, <כבוי>
<אחסון>: <מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הצגת יומן משימות
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <כבוי> נבחרת:
<אחזר יומן משימה עם תוכנת ניהול>: <הרשה>, <אל תאפשר>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שמירת יומן ביקורת
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אחזר יומן אימות רשת
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אחסון יומן פעולות מקשים
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגבלת גישת נציגי שירות
<מופעל>, <כבוי (דרוש אימות)>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
סינכרון הגדרות מותאמות אישית (לקוח)
לפני הסנכרון: <אפשר>, <השהיה>
אחרי הסנכרון: <השבתה>, <המשך>
לא
לא
כן
לא
-
ניהול הגדרות אישיות
אפשר שימוש בהגדרות אישיות
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
פעולה בעת חריגה ממספר המשתמשים המרבי
<מחיקת הגדרות המשתמשים הישנות ביותר>, <בטל הגדרות משתמש חדש>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש במסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
אסור על אתחול סיסמת מנהל מערכת
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
לא
לא
-
הגבלת פעולות במצב מיוחד
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
לא
לא
-
*1
מייבא את יעד ההפצה הרשום.
*2
מציין פריטים המופיעים רק כאשר הציוד האופציונלי המתאים זמין לשימוש.
*3
תומך רק באלגוריתמים שניתן לייבא אותם באמצעות ממשק המשתמש המרוחק.
*4
מפתחות ואישורים מיוצאים בתבנית PKCS#12.
6W21-0ER