בדיקת התמונות שנסרקו לפני השליחה (תצוגה מקדימה)

 
ניתן לבדוק את התמונות שנסרקו במסך התצוגה המקדימה לפני השליחה. ניתן גם למחוק, להזיז או להחליף בין עמודים במסך התצוגה המקדימה.
לא ניתן לבדוק את מסמך המקור לפני שליחתו באמצעות מצב 'שליחה ישירה' או 'שליחה ידנית', גם אם מוגדרת האפשרות <תצוגה מקדימה>.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <פקס>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הפקס הבסיסיות. מסך התכונות הבסיסיות של הפקס
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
5
לחץ על <אפשרויות> <תצוגה מקדימה>  <סגירה>.
6
לחץ על .
מסמכי המקור ייסרקו ומסך התצוגה המקדימה יופיע.
לביטול הסריקה, הקש על <ביטול> או על   <כן>.
כאשר מוצגת ההודעה <לחץ על מקש [התחל] כדי לסרוק את מסמך המקור הבא.>
7
בדוק את התמונות שנסרקו במסך התצוגה המקדימה.
ערוך את התמונה שנסרקה במסך התצוגה המקדימה לפי הצורך.
מחיקת עמוד
הזזת עמוד
החלפה בין מיקומים של עמודים
8
לחץ על <התחל שליחה>.
השליחה תתחיל.
6W21-050