הדפסה

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
<השהיה כפויה>
<מופעל>, <כבוי>
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<אימות/שלילת תוקף>, <רישום>, <פרטים/עריכה>, <מחיקה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות אחסון משימות>
10, 20, 30 דק', 1, 2, 3, 6, 12 שע', 1, 2, 3 ימים
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<מחיקת משימה לאחר הדפסה>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אפשר משימות הדפסה מוצפנות בלבד>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C*1
Settings/Registration Basic Information
<כלול דומיין כתנאי לזיהוי משתמש>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הצגת משימות של משתמשים אחרים>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגבלת מחיקת משימות של משתמשים אחרים>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<התאמת גודל אות עבור שם משתמש>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות תצוגה של רשימת משימות>
<אישי>: <מופעל>, <כבוי>
<משותף>: <מופעל>, <כבוי>
<קבוצה>: <מופעל>, <כבוי>
כאשר שניים או יותר מתוך אישי/משותף/קבוצה מוגדרים ל<מופעל>:
<אישי>, <משותף>, <קבוצה>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות אזהרת 'עבודות מושהות'>
<הצגת אזהרה במסך רשימת משימות>: <מופעל>, <כבוי>
<הצגת אזהרה בעת תחילת הדפסה>: <מופעל>, <כבוי>
כאשר האפשרות <מופעל>נבחרת:
<כאשר משימות הדפסה עם מספר ספציפי של דפים ומעלה כלולות>: <מופעל>, <כבוי> (1 עד 100 עד 9999)
<כאשר משימות הדפסה חד-צדדית כלולות>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות קוד PIN למשימות הדפסה מאובטחות>
<דרישת קוד PIN להדפסה/תצוגה של משימות משתמשים>: <מופעל>, <כבוי>
<דרישת קוד PIN במחיקת עבודה>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אפשר פונקציית הדפסה אוטו' בכניסה למערכת>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הדפס אוטו' משימות של משתמשים בכניסה למערכת>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
לא
Settings/Registration Basic Information
*1
אם הרישיון להדפסה מאובטחת מוצפנת מאומת.
6W21-0EH