<התאמת איכות תמונה>

סעיף זה מסביר כיצד לכוונן את איכות התמונה לצורך צילום והדפסה.
<התאם הדרגתיות באופן אוטומטי>
  <התאמה/תחזוקה>  <התאמת איכות תמונה>
אם ההדרגתיות במסמך המודפס שונה באופן משמעותי מזו שבמסמך המקור, תיקון זה יכוונן את ההדפסה כדי שהיא תתאים במידה רבה יותר למסמך המקור. כוונון מעבר הדרגתי
<תיקון צפיפות>
  <התאמה/תחזוקה>  <התאמת איכות תמונה>
אם צפיפות ההדפסה שונה באופן משמעותי מזו של מסמך המקור, ההליך הזה מכוונן את צפיפות הסריקה כך שתתקרב יותר לזו של המקור. כוונון הצפיפות
<זום בהתאמה עדינה>
  <התאמה/תחזוקה>  <התאמת איכות תמונה>
אם גודל התמונה המצולמת שונה באופן משמעותי מזה של מסמך המקור, יתבצע כוונון עדין על מנת שגודל המסמך המודפס יתאים במידה רבה יותר לגודל מסמך המקור. כוונון גודל התמונה
<מצב מניעת טשטוש תמונה>
  <התאמה/תחזוקה>  <התאמת איכות תמונה>  <עיבוד מיוחד>
קבע מצב זה כאשר יש טשטוש של התמונה (כאשר התמונה דהויה או מרוחה) בסביבות עם טמפרטורה ולחות גבוהות. הפחתת טשטוש התמונה בסביבות עם טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה
<עדיפות פרוד'/איכות תמונה עבור גליל לחץ גבוה לקיבוע>
  <התאמה/תחזוקה>  <התאמת איכות תמונה>  <עיבוד מיוחד>
הגדר פעולת הדפסה זו כאשר גליל הלחץ לקיבוע בטמפרטורה גבוהה. הגדרת פעולת הדפסה כאשר גליל הלחץ לקיבוע נתון בטמפרטורה גבוהה
<עדיפות פרוד'/איכות תמונה עבור פלט מסתובב>
  <התאמה/תחזוקה>  <התאמת איכות תמונה>  <עיבוד מיוחד>
קבע את פעולת ההדפסה כאשר מסובבים את הפלט. קביעת פעולת ההדפסה כאשר מסובבים את הפלט
6W21-0F6