החלפת יחידת התוף

כאשר יחידת התוף מתקרבת לתום החיים שלה, תוצג הודעה בתחתית המסך ובה הנחיה להחליף את יחידת התוף. לחץ על הסמל בחלק התחתון הימני של המסך.
אחסן את יחידות התוף הרחק ממקור אור, למשל שמש ישירה.
אחסון יחידת התוף בחדר קר אך כזה שמתחמם במהירות, או שיש בו שינויי טמפרטורה מהירים אחרים, גורם להיווצרות טיפות מים (עיבוי) בתוך יחידת התוף.
אין להסיר את מכסה המגן הכתום עד שתקבל הוראה על כך בהליך הבא.
לקבלת מספר הדגם של יחידת התוף, ראה חלקי חילוף.
ההודעה להחלפת יחידת התוף המוצגת בתחתית המסך משתנה בהתאם לחוזה שלך.
לחץ על סגירה כאשר אתה מסיים את החלפת יחידת התוף.

הליך להחלפת יחידת התוף

פעל לפי ההליכים להלן כדי להחליף את יחידת התוף.
1
לחץ על הכפתור שנמצא על המכסה בצד השמאלי של היחידה המרכזית ופתח את המכסה בצד השמאלי של היחידה המרכזית למרחק של 50 מ"מ או יותר.
2
פתח את המכסה הקדמי.
אחוז בקצה הימני ובקצה השמאלי של המכסה בעת פתיחתו.
3
סובב לאט את ידית שחרור הנעילה.
בזמן סיבוב ידית המנעול, הימנע מלהכות ביד כנגד ידית מחסנית הטונר.
4
סובב את הבורג עד שישתחרר לחלוטין.
5
תוך אחיזת ידית יחידת התוף, משוך את היחידה החוצה בזווית מורמת מעט.
לאחר הסרת יחידת התוף, היזהר שלא להכניס את היד לחריץ והקפד להימנע ממגע עם פנים הכיסוי בצד שמאל של היחידה הראשית והמכונה כדי למנוע כוויות ופגיעות אחרות.
6
הוצא את יחידת התוף החדשה מאריזתה.
אין להסיר את כיסוי המגן של התוף בנקודה זו.
7
החזק את המכסה המגן של יחידת התוף ויישר אותה עם החריצים בתוך היחידה הראשית.
8
עטוף בידך כמוצג בתרשים תוך כדי תמיכה במכסה המגן () ולחץ את יחידת התוף למכונה ().
 
9
הסר את המכסה המגן של יחידת התוף.
10
הדק את הבורג.
11
סובב לאט את ידית שחרור הנעילה למצב אנכי.
12
סגור את המכסה הקדמי הנמצא בצד השמאלי של היחידה המרכזית.
אם המכסה הקדמי לא ייסגר, בדוק שלא שכחת להדק את בורג יחידת התוף ובדוק את מיקום ידית שחרור המנעול.
13
בצע את הפעולות הבאות באמצעות לוח הבקרה.
לחץ עבור אל <התאמה/תחזוקה> <תחזוקה> <אתחל לאחר החלפת חלקים>. לחץ על <כן> ב- <יחידת תוף>. בדוק שמוצג<מאותחל.> ולאחר מכן לחץ <סגירה>.
לאחר השלמת ההחלפה, שים את יחידת התוף המשומשת בשקית שהכילה את יחידת התוף החדשה ואחסן אותה עד שמשווק מורשה מקומי של Canon יגיע לאסוף אותה.
6W21-0H5