הגדרת עדכונים מתוזמנים

 
אתה יכול להגדיר את המכשיר כך שיבדוק באורח קבוע לגבי קושחה ישימה ויעדכן אוטומטית את הקושחה של המכשיר.
פעולה זו ניתנת להיעשות על ידי משתמש שיש לו את ההרשאות הדרושות.
אם הורדת הקושחה לא הושלמה, או שהקושחה שהורדה לא הוחלה, לא תוכל לבצע את העדכון המתוזמן.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [License/Other]  [Register/Update Software].
4
לחץ על [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
בחר את תיבן הסימון לצורך [Enable scheduled update settings], וקבע את התצורה של ההגדרות הנחוצות.
[Update Schedule]
[Confirm]
בחר את המחזור ([Biweekly] או [Weekly], יום ([Sun] to [Sat]), ואת הזמן). הזמן מוצג בפורמט של 24 שעות. בדיקת הקושחה עלולה להימשך עד 3 שעות עד שתושלם, מן הזמן שצוין.
[Apply at]
בחר את הזמן להחיל את הקושחה שהורדה.
[E-Mail]
הזן את כתובת הדוא"ל של המנהל. אתה יכול לקבל דוא"לים בקשר למצב העדכון, שנשלחים משרת ההפצה.
[Comments]
הזן את ההערה אשר תצורף אוטומטית לדוא"ל. אם יוזן שם הדגם, אתה יכול לזהות לגבי איזה מצב של מכשיר הדוא"ל מתייחס.
אם קושחה הורדה בעבר לא הוחלה על ידי העדכון המתוזמן, העדכון המתוזמן הבא לא יתבצע.
אם מוגדר עדכון מתוזמן, עדכון הקושחה יוחל בזמן הספציפי לאחר שקושחה חדשה תורד משרת ההפצה. לאחר שההחלה הושלמה המכשיר יאותחל אוטומטית.
6
לחץ על [Set].
6W21-0AY