בעיות עם תוצאות ההדפסה

התמונה המודפסת הותקה או שהיא מוטה.

האם מכווני הנייר לא מיושרים?

התאם את מכווני הנייר עם הנייר שנטען במקור הנייר.

התמונות לא אחידות או חלשות.

האם הנייר לח?

החלף את הנייר בנייר שאינו לח.

האם המעבר ההדרגתי והצפיפות לא מוגדרים כהלכה?

בצע כוונון למעבר הדרגתי.
כוונון מעבר הדרגתי

התוף מלוכלך.

לחץ על   <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>  <ניקוי תוף> לניקוי התוף.

התדפיסים נראים מלוכלכים או מרוחים

התוף מלוכלך.

לחץ על   <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>  <ניקוי תוף> לניקוי התוף.

מופיעים פסים שחורים.

האם אזור הסריקה של מסמכים מוזנים מלוכלך?

נקה את שטח הסריקה של מסמכים מוזנים.
ניקוי המזין

אירעו דליפות.

האם הצפיפות של הרקעים מוגדרת כהלכה?

אם אתה מבחין בדליפה בתוצאת ההדפסה, כוונון הצפיפות של הרקע יכולה לשפר את הבעיה ולהדפסת תדפיס טוב.
פעולות צילום בסיסיות
פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
כוונון הצפיפות

התמונות לא מודפסות בצד הנכון של הנייר.

האם הכיוון של הנייר שנטען נכון?

בדוק את הכיוון וצד הנייר שפונה כלפי מעלה. טען את הנייר שוב אם הוא מכוון באופן שגוי.
טעינת נייר

התמונות לא מודפסות בגודל הנכון.

האם הגודל המקורי וגודל הנייר שנטען תואמים?

החלף את הנייר שנטען בנייר בגודל הרצוי להדפסה.
התאם את [Output Size] במנהל המדפסת בגודל הנייר להדפסה.

הכיוון אינו תואם בשני הצדדים של הנייר בעת שימוש בהדפסה דו-צדדית.

האם ההגדרות להדפסה דו-צדדית נכונות?

פעל לפי ההליך להלן כדי לבדוק את הגדרות ההדפסה.
1
בחר בכיוון של מסמך המקור במסך הגדרות ההדפסה של היישום.
2
במסך [Basic Settings] של מנהל המדפסת, הגדר את [Orientation] לאותו כיוון שהגדרת בשלב 1.
3
בעת בדיקת התצוגה המקדימה של ההדפסה, הגדר את [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] מוצג כאשר [Page Layout] מוגדר כ-[2 on 1] או גבוה יותר.
6W21-0HW