מעבר למצב שינה

פונקציית מצב השינה מקטינה את צריכת החשמל באמצעות השבתה זמנית של מספר פעולות פנימיות של המכשיר ניתן להכניס את המכשיר למצב שינה בקלות באמצעות לחיצה על  בלוח הבקרה. כאשר המכשיר במצב שינה, תצוגת מסך המגע תכבה ו- נדלק. לוח הבקרה
ייתכן שהמכשיר לא ייכנס למצב שינה כתלות בסטטוס ובתנאי ההפעלה של המכשיר.
מחוון העיבוד/נתונים יהבהב או ידלוק באור ירוק קבוע גם כאשר המכשיר נכנס למצב שינה.
יציאה ממצב שינה
המכשיר ייצא ממצב שינה כאשר מתבצעת אחת מהפעולות הבאות:
כאשר לוחצים על  בלוח הבקרה*1
כאשר מסמכי מקור מונחים במזין
כאשר פותחים את המזין
כאשר טוענים נייר במגש הרב-תכליתי או מוציאים אותו ממנו*1
כאשר פותחים/סוגרים מכסה במכשיר*1
*1 דגמים מסוימים של המכשיר אינם תומכים בפונקציה זו.
כאשר ברצונך להגדיר את הטיימר למצב שינה אוטומטי
ניתן להשתמש בהגדרה <שעת מעבר אוטומטי למצב שינה> כדי להכניס את המכשיר למצב שינה באופן אוטומטי. אם ברצונך לשנות את משך הזמן שחולף עד לכניסת המכשיר למצב שינה אוטומטי, פעל על פי ההליך להלן.
  <העדפות>  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>  <שעת מעבר אוטומטי למצב שינה>   או כדי להגדיר את משך הזמן שיחלוף עד שהמכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב שינה  <אישור>.
באפשרותך להגדיר את טווח הזמנים שבו המכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב שינה לפי היום בשבוע. <טיימר שינה אוטומטי שבועי>
צריכת חשמל במצב שינה
ניתן להגדיר את רמת צריכת החשמל כאשר המכשיר נמצא במצב שינה. פעל על פי ההליך להלן.להגדרת רמת צריכת החשמל במצב שינה.
  <העדפות>  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>  מוגדר <מצב שינה, שימוש באנרגיה> במצב <נמוך> או <גבוה>.
בעת שימוש ב-LAN אלחוטי גם כאשר המכשיר במצב שינה
לשימוש ב-LAN אלחוטי במצב שינה, הגדר <מצב שינה, שימוש באנרגיה> במצב<גבוה>.
6W21-033