דוח פלט

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
PCL
דף תצורה
<כן>, <לא>
כן
כן
כן
לא
-
רשימת גופנים
<כן>, <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<PS>*1
דף תצורה
<כן>, <לא>
כן
כן
כן
לא
-
רשימת גופנים
<כן>, <לא>
כן
כן
כן
לא
-
*1
מציין פריטים המופיעים רק כאשר המוצר האופציונלי המתאים זמין לשימוש או כאשר ההגדרה המתאימה מצוינת.
6W21-0E2