חסימות נייר ביחידה הראשית או במקור הנייר

בדוק את מיקום חסימת הנייר במסך ופעל בהתאם להליך שלהלן כדי להסיר את הנייר.
אישור לפני טיפול
סגור את כל המכסים הפתוחים אם ישנם כאלה.
1
הוצא את הנייר שנתקע ממגש הפלט.
אם נייר תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
2
לחץ על הכפתור שנמצא על המכסה בצד השמאלי של היחידה המרכזית ופתח את המכסה בצד השמאלי של היחידה המרכזית.
3
הוצא את הנייר שנתקע.
4
הסר כל נייר שנתקע הבולט מהחלקים העליונים והתחתונים של היחידה הדו-צדדית.
5
פתח את המכסה שבצד השמאלי של מגירת נייר 1.
6
הוצא את הנייר שנתקע.
7
החזק בידית של מגירת הנייר 1 ומשוך אותה החוצה עד שתעצור.
8
הוצא את הנייר שנתקע.
9
הכנס בעדינות את מגירת הנייר 1 למכשיר.
10
סגור את המכסה שבצד השמאלי של מגירת נייר 1.
11
פתח את המכסה שבצד השמאלי של מגירת נייר 2.
12
הוצא את הנייר שנתקע.
13
החזק בידית של מגירת הנייר 2 ומשוך אותה החוצה עד שתעצור.
14
הוצא את הנייר שנתקע.
15
הכנס בעדינות את מגירת הנייר 2 למכשיר.
16
סגור את המכסה שבצד השמאלי של מגירת נייר 2.
17
הנח את ידך היכן שממוקם סמל היד במכסה שבצד השמאלי של היחידה הראשית ולאחר מכן סגור בעדינות את המכסה שבצד השמאלי של היחידה הראשית עד שהוא יינעל במקומו במנח הסגירה.
6W21-0J9