הגדרות רשת אחרות

הגדר את הפריטים הבאים בהתאם לסביבת הרשת שלך.

הגדרת מצב PASV של FTP

PASV הוא מצב תקשורת של FTP המשמש להעברת קבצים. לחץ על <מופעל> כדי שהמכשיר יוכל להתחבר לשרת FTP דרך חומת אש. תחילה בדוק שמצב PASV מוגדר בשרת ה-FTP.
  <העדפות>   <רשת>  <הגדרות TCP/IP>  <שימוש במצב FTP PASV>  <מופעל>  <אישור>

קביעת הגדרות SNTP

SNTP הוא פרוטוקול המאשפר לכוון את הזמן באמצעות שרת השעון של הרשת. נעשה שימוש ב-SNTP כאשר צריך לכוון את הזמן בין המכשיר והשרת במקרים שבהם נעשה אימות אבטחה בעת הגישה לשרת LDAP. הגדר את הפרשי הזמנים (אזור זמן) מראש מכיוון שהפעולות מכוונות לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). הגדרת תאריך/שעה
1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות> <רשת> <הגדרות TCP/IP> <הגדרות SNTP>.
3
לחץ על <מופעל> באפשרות <שימוש ב-SNTP> ובצע את ההגדרות הדרושות.
<מרווח תשאול>
ציין את מרווח הזמן שנקבע מראש בדקות כדי לכוון את הזמן.
<כתובת שרת NTP>
הזן את כתובת ה-IP של שרת NTP. אם תשתמש בשרת DNS במקום כתובת IP, תוכל להזין "host name.domain name" (FQDN) בתווים אלפאנומריים. דוגמה: "ntp.example.com").
<בדיקת שרת NTP>
תוכל לבדוק את סטטוס התקשורת בין שרת רשום ובין ה-SNTP. כאשר החיבור מתבצע כראוי, מוצג "OK". עם זאת, רק סטטוס התקשורת מאושר וכוון הזמן לא מתבצע.
לביצוע סינכרון זמן דרך SNTP עם שרת NTP, נדרש להגדיר מראש את אזור הזמן שבו נעשה שימוש במכשיר. הגדרת תאריך/שעה
4
לחץ על <אישור>.
5
לחץ על   <כן>.

מעקב אחר המכשיר ממערכות ניהול התקנים

בעת שימוש בתוכנת ניהול התקנים כגון, iW Management Console ניתן לאסוף/לנהל נתונים שונים ברשת כגון מידע אודות הגדרות, מידע אודות כתובות, מידע אודות כשלים במכשיר דרך השרת.
1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות> <רשת> <הגדרות TCP/IP> <הגדרות זיהוי שידור לנקודות מרובות>.
3
הגדר <תגובה> במצב <מופעל>, לחץ על <שם היקף> והזן שם טווח.
הזן שם טווח מוגדר באמצעות Multicast Discovery Settings באפשרות <שם היקף>.
4
לחץ על <אישור>.
5
לחץ על   <כן>.
6W21-014