כוונון מעבר הדרגתי

אם איכות השחזור של המעבר ההדרגתי מאוד ירודה והמעבר ההדרגתי של התמונה המודפסת או המצולמת שונה משמעותית מהנתונים המודפסים או ממסמך מקור, ייש המעבר ההדרגתי עשוי לעזור בפיתרון בעיה.
ניתן להשתמש בסוגי/גדלי הנייר הבאים.
גודל: A3, A4, 11x17, LTR
סוג: רגיל 1 עד 2
לא ניתן לבצע כוונונים אפקטיביים אם אין טונר.
1
לחץ על   <התאמה/תחזוקה> <התאמת איכות תמונה> <התאם הדרגתיות באופן אוטומטי>.
2
בחר את מקור הנייר שבו יש לטעון את הנייר הרגיל, ולחץ על <אישור>.
3
לחץ על <‏‏התחל הדפסה>.
עמוד בדיקה יודפס.
עמוד הניסיון מתייחס לגליון נייר עם פסים שחורים מודפסים, ומשתמשים בו בשלבים הבאים.
4
הנח את דף הבדיקה על משטח הזכוכית.
הנח את עמוד הניסיון כאשר הצד עם הפסים המודפסים יפנה כלפי מעלה והפסים בדף יהיו ממוקמים בצד המרוחק מהמכשיר.
5
סגור את המזין ולחץ על <התחל סריקה>.
המכשיר יתחיל לסרוק את עמוד הניסיון.
6
פתח את המזין, והסר את עמוד הניסיון.
7
חזור על שלבים 3 עד 6.
כדי להשלים את הכוונון, הדפס את את עמוד הניסיון שלוש פעמים ולאחר מכן סרוק אותה בכל פעם שתודפס.
6W21-0H9