<תחזוקה>

סעיף זה מתאר כיצד להשתמש בפונקציית הניקוי האוטומטי עבור היחידה הראשית והמזין.
<ניקוי יחידת ההזנה>
  <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>
אם מופיעים פסים על מסמכי מקור שנסרקו באמצעות המזין, או על נייר שהודפס, בצע את הפעולה <ניקוי יחידת ההזנה>. ניקוי המזין
<נקה גליל העברה>
  <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>
אם הצד האחורי של נייר ההדפסה מרוח, בצע <נקה גליל העברה> במידת הצורך.
<ניקוי תוף>
  <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>
תמונות מודפסות עשויות להיות בהירות או מעוותות כאשר משתמשים במכשיר מיד לאחר ההתקנה, כאשר לא נעשה שימוש במכשיר תקופה ארוכה, או כאשר משתמשים ברציפות בנייר מיוחד בסביבות טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה. אם התמונות המודפסות בהירות או מעוותות, בצע ניקוי תופים אוטומטי לפי הצורך.
<ניקוי גליל הלחץ לקיבוע>
  <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>
אם הנייר המודפס מלוכלך, בצע את הפעולה <ניקוי גליל הלחץ לקיבוע>.
<החלפת מחסנית טונר>
  <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>  <בדיקת שיטת תחזוקה>
מפעיל את סרטון ההדגמה המסביר את השיטה להחלפת מחסניות טונר. באפשרותך להפעיל את סרטון ההדגמה גם כאשר אין צורך בהחלפה, וכך תוכל להבין את התהליך מבעוד מועד.
<הוצאת נייר תקוע (דוגמה)>
  <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>  <בדיקת שיטת תחזוקה>
מפעיל את סרטון ההדגמה המסביר את השיטה להסרת נייר שנתקע. באפשרותך להפעיל את סרטון ההדגמה גם כאשר אין נייר שנתקע, וכך תוכל להבין את התהליך מבעוד מועד.
<יחידת תוף>
  <התאמה/תחזוקה>  <תחזוקה>  <אתחל לאחר החלפת חלקים>
לאחר החלפת יחידת התופים יש לבצע <יחידת תוף> על מנת לבצע אתחול.
6W21-0F7