פעולות צילום בסיסיות

סעיף זה מתאר את ההליכים הבסיסיים לצילום מסמכים.
1
הנח את המסמך. הצבת מסמכי מקור
הערה:
אם <איסוף אוטומטי> מוגדר כ- <מופעל>, מצב איסוף מוגדר אוטומטית בעת טעינת מסמכי המקור במזין. <איסוף אוטומטי>
2
לחץ על <צילום>. המסך <בית>
3
הזן את מספר העותקים באמצעות מקשי הספרות במסך מאפייני צילום בסיסיים. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הצילום בהתאם לצורך.
הגדלה או הקטנה של עותקים
בחירת נייר צילום
צילום דו-צדדי
כוונון איכות התמונה בצילומים
אישור הגדרות לפני הצילום
5
לחץ על .
הצילום יתחיל.
לביטול פעולת הצילום, לחץ על <ביטול> או . ביטול צילום
לחיצה על  או  מאפשרת לך לכנוון את הצפיפות.
כאשר <לחץ על מקש [התחל] כדי לסרוק את מסמך המקור הבא.> מוצגת
המלצות
שמירת עותק
ניתן לבצע סריקה מראש, גם אם המכשיר עומד להתחיל בפעולת ההדפסה או במהלך הדפסה. פונקציה זו נקראת "עותק שמור". לדוגמה, כדי לבצע שמירה של עותק בעת הצגת מסך ההדפסה או ההמתנה, לחץ על <סגירה>, ציין את הגדרות הצילום באופן הרגיל, ולחץ על  
ניתן להגדיר עד 50 משימות, כולל המשימה הנוכחית. משימות צילום שהופסקו אינן כלולות בספירה זו.
6W21-03H