אודות פנקס הכתובות של המכשיר

פנקס כתובות מקומי ופנקס כתובות מרוחק

פנקס כתובות מקומי: פנקס הכתובות המאוחסן בהתקן האחסון של המכשיר. פנקס כתובות זה מורכב מרשימות הכתובות הבאות.
רשימות כתובות 01 עד 10
רשימת כתובות, One-Touch
רשימת כתובות עבור מנהל
רשימת כתובות אישית
רשימות כתובות של קבוצות משתמשים 01 עד 50
פנקס כתובות מרוחק: פנקס הכתובות של מכשיר Canon אחר המחובר למכשיר זה דרך הרשת. ניתן לגשת אליו באותו האופן כמו לפנקס הכתובות המקומי כדי לציין יעדים.
כדי להשתמש בפנקס כתובות מרוחק, הכרחי לרשום את פנקס הכתובות המרוחק לגישה במכשיר הלקוח (<הגדרת יעד>  <קבל פנקס כתובות מרוחק>) ופתח את פנקס הכתובות המרוחק במכשיר השרת (<הגדרת יעד>  <פתיחת פנקס כתובות מרוחק>).
עד שמונה מכשירים כולל מכשיר זה יכולים להתחבר בו זמנית כמכשירי לקוח אל מכשיר שרת באמצעות פנקס הכתובות המרוחק שנפתח באופן חיצוני. עם זאת, אם מכשיר השרת מבצע תקשורת רשת אחרת במהלך זמן זה, ייתכן שמספר המכשירים שיכולים להתחבר אליו יקטן. אם המכשיר אינו יכול להתחבר, תישלח הודעה על שגיאת רשת.
יעדי מכשיר השרת הרשומים ב-הגדרות מועדפות ובלחצן <אישי>/<משותף> של מכשיר הלקוח לא יתעדכנו בעת עדכון יעדים במכשיר השרת.
ודא כי היעד מעודכן במקרה שאינך מצליח לשלוח ליעדים הרשומים.
ניתן לגשת/לשנות פנקסי כתובות מקומיים בלבד מלוח הבקרה של המכשיר או מממשק המשתמש המרוחק של המכשיר.

סקירה כללית של רשימות הכתובות

רשימות כתובות 01 עד 10

רשימות כתובות הפתוחות לכל המשתמשים.

רשימת כתובות, One-Touch

יעדי לחצן ה-one-touch המוצגים במסך <פקס> ובמסך <סריקה ושליחה>. רק לחצני one-touch של יעדי פקס מוצגים במסך <פקס>. יעדי פקס יוצגו גם במסך <סריקה ושליחה> אם האפשרות <אפשר פקס בפונקציית 'סריקה ושליחה'> מוגדרת כ-<מופעל>.

רשימת כתובות עבור מנהל

משמשת לרישום יעדים המשמשים ב-<הגדרות העברה> וב-<ארכוב מסמך שידור>.

רשימת כתובות אישית

רשימת הכתובות האישית תוצג כאשר נעשה שימוש באימות משתמשים.

רשימות כתובות של קבוצות משתמשים 01 עד 50

רשימת הכתובות הקבוצתית זמינה עבור קבוצת משתמשים כאשר נעשה שימוש באימות משתמשים. רשימת כתובות של קבוצת משתמשים תואמת לקבוצת משתמשים אחת.
יש להפעיל את האפשרויות <שימוש ברשימת כתובות אישיות> ו-<שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים> כדי להשתמש ב-<שימוש ברשימת כתובות אישיות> וב-<שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים>.
כדי להשתמש ברשימת כתובות של קבוצת משתמשים, הכרחי ליצור קבוצת משתמשים מראש (רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי) ולשייך את קבוצת המשתמשים שנוצרה לרשימת הכתובות של קבוצת המשתמשים (Registering Destinations via the Remote UI).

העברה/העתקה של כתובות יעדים

הטבלה שלהלן מציינת אם ניתן להעביר או להעתיק כתובות יעדים בין פנקסי כתובות שונים.
העברה/העתקה אל:
רשימת כתובות 01 עד 10 רשימת כתובות עבור מנהל
רשימת כתובות אישית
רשימות כתובות של קבוצות משתמשים 01 עד 50
העברה/
העתקה מ:
רשימת כתובות 01 עד 10,
רשימת כתובות עבור מנהל
העברה
העתקה
העתקה
רשימת כתובות אישית
העתקה
--
העברה
רשימות כתובות של קבוצות משתמשים 01 עד 50
העתקה
העברה
העברה
לא ניתן להעביר/להעתיק כתובות יעדים במצבים הבאים.
מצבים שבהם לא ניתן להעתיק כתובות יעדים אל <רשימת כתובות 1> עד <רשימת כתובות 10>
כאשר משתמש כללי מבצע פעולה והאפשרות <קוד PIN של פנקס כתובות> הוגדרה אך המשתמש לא הזין את קוד ה-PIN
כאשר המשתמש מבצע את הפעולה מלוח הבקרה והאפשרות <שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים>מוגדרת כ-<מופעל (עיון בלבד)> (ניתן לבצע העתקה מממשק המשתמש המרוחק בלבד)
מצבים שבהם לא ניתן להעתיק כתובות יעדים אל <כתובות אישיות>
כאשר האפשרות <שימוש ברשימת כתובות אישיות> מוגדרת כ-<כבוי>
כאשר האפשרות <שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים> מוגדרת כ-<מופעל (עיון בלבד)>
מצבים שבהם לא ניתן להעביר/להעתיק כתובות יעדים אל "רשימות כתובות של קבוצות משתמשים 01 עד 50"
כאשר האפשרות <שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים> מוגדרת כ-<מופעל (עיון בלבד)> או כ-<כבוי>

הבדלים בסוגי רשימות כתובות

רשימות כתובות 01 עד 10
רשימת כתובות, One-Touch
רשימת כתובות עבור מנהל
רשימת כתובות אישית
רשימות כתובות של קבוצות משתמשים 01 עד 50
אנשים שיכולים להשתמש בפנקס הכתובות
כל המשתמשים
כל המשתמשים
מנהל
DeviceAdmin
כל משתמש מחובר למערכת
כל קבוצת משתמשים*1
קוד PIN של פנקס כתובות (הגבלת רישום)
כן
כן
לא
לא
לא
פונקציית ניהול מספרי גישה של פנקס כתובות
כן
לא
לא
לא
לא
הדפסת רשימת הכתובות
כן
כן
כן
לא
לא
ניתן להגדרה כ-<יעד העברה> ב-<הגדרות העברה>
כן
כן
כן
לא
לא
ניתן להגדרה עם <הגדרות שליחת URL> ב-<הגדרת פקס נכנס/I-Fax>
כן
כן
כן
לא
לא
ניתן להגדרה כיעד הודעה של <הודעת 'משימה בוצעה'>
כן
כן
כן
לא
לא
ניתן להגדרה כ-<תשובה ל:>
כן
כן
כן
לא
לא
יצירת <קבוצה> ברשימת כתובות
כן
כן
כן
כן
כן
*1 ניתן לגשת רק לקבוצות משתמשים שהמשתמש המחובר בלוח הבקרה שייך אליהן. ניתן לגשת לכל רשימות הכתובות של קבוצות המשתמשים כאשר משתמש עם הרשאות מנהל נכנס למערכת מממשק המשתמש המרוחק.
למידע על המספר המרבי של יעדים שניתן לרשום בכל רשימת כתובות, ראה פונקציות ניהול  "המספר המרבי של יעדים הרשומים בפנקס כתובות."
המספר המרבי של רשימות כתובות אישיות ורשימות כתובות של קבוצות משתמשים שניתן לאחסן במכשיר תלוי במגבלת פרטי הגדרות המשתמשים. ראה פונקציות ניהול  "המספר המרבי של משתמשים שניתן לשמור את פרטי ההגדרות שלהם במכשיר."
6W21-035