מדפסת

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
דוח פלט
-
-
-
-
-
הגדרות מדפסת
Custom Settings
-
-
-
-
-
UFR II
-
-
-
-
-
<PCL>*
-
-
-
-
-
<PS>*
-
-
-
-
-
Imaging
-
-
-
-
-
PDF
-
-
-
-
-
XPS
-
-
-
-
-
Utility
-
-
-
-
-
הגבלת משימות הדפסה
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<בחירת משימות מותרות>: <משימות שמורות>
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
בחירת PDF (חבר והפעל)
<UFR II>, <PCL6>*, <PS3>*, <UFR II (V4)>, <פקס>*, <PCL6 (V4)>*
כן
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
תעדוף הגדרות מנהל מדפסת במשימות עם מגש MP
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings for Printer Settings
הגדרות סיסמת PS
<סיסמת SystemParams>, <סיסמת StartJob>
לא
לא
כן
C
Settings for Printer Settings
מצב הזנת נייר במהלך שימוש באמולציית ‎PCL‎‏
<מצב 0>, <מצב 1>, <מצב 2>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*
מציין פריטים המופיעים רק כאשר המוצר האופציונלי המתאים זמין לשימוש או כאשר ההגדרה המתאימה מצוינת.
6W21-0E1