שליחה

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
דוח פלט
רשימת נתוני משתמשי שידור/קליטה
<כן>, <לא>
כן
כן
כן
לא
-
<רשימת נתוני משתמשי פקס>*1
<כן>, <לא>
כן
כן
כן
לא
-
הגדרות נפוצות
תיכנות הגדרות מועדפות
אשר הגדרות
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
בחר מיקום: <M1> כ-<M18>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
<הצגת הערות>:
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<שם>, <הערה>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
עריכת הגדרות מועדפות
בחר את הכפתור: <M1> כ-<M18>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<הצגת הערות>:
<מופעל>, <כבוי>
<מחיקה>, <בדיקת תוכן>, <שינוי שם>
הצגת אישור להגדרות מועדפות
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
מסך ברירת מחדל
<סטנדרטי>, <לחיץ מהיר>, <הגדרות מועדפות>, <פנקס כתובות>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הגבלת שימוש בפנקס הכתובות
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
שינוי הגדרות ברירת מחדל
<רישום>, <אתחל>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
תיכנות קיצורי דרך של אפשרויות
<קיצור 1>:
<מקור דו-צדדי>, כל מצב, <לא מוקצה>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
<קיצור 2>:
<מסמרי מקור בגדלים שונים>, כל מצב, <לא מוקצה>
דוח תוצאות שידור
<לשגיאות בלבד>, <מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <לשגיאות בלבד> נבחרת:
<אפשר הדפסה מתוך 'אפשרויות'>: <מופעל>, <כבוי>
<דוח עם תמונה משודרת>: <מופעל>, <כבוי>
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<דוח עם תמונה משודרת>: <מופעל>, <כבוי>
כשהאפשרות <כבוי> נבחרת:
<אפשר הדפסה מתוך 'אפשרויות'>: <מופעל>, <כבוי>
<דוח עם תמונה משודרת>: <מופעל>, <כבוי>
דוח ניהול תקשורת
<הדפס/שלח עבור כל מספרי השידור שצוינו.>: <הדפסה>, <שליחה>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מספר השידורים: 100 עד 1000
<הדפסה/שליחה בשעה שצוינה>: <הדפסה>, <שליחה>, <כבוי>
ציין זמן הדפסה: 00:00 עד 23:59
<הדפס משימות שליחה/קבלה בנפרד>: פועל, כבוי
<יעד>
מזהה מסוף שידור
<הדפסה>, <אל תדפיס>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מיקום הדפסה>: <בתוך אזור התמונה>, <מחוץ לאזור התמונה>
<הצגת שם יחידת היעד>: <מופעל>, <כבוי>
<סמן מספר כ->: <פקס>, <TEL>
מחיקת משימות שידור שנכשלו
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
זמני ניסיון חוזר
0 עד 3 עד 5 פעמים
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
יחס דחיסת נתונים
<יחס גבוה>, <רגיל>, <יחס נמוך>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ערך גאמה של YCbCr TX
<גאמה 1.0>, <גאמה 1.4>, <גאמה 1.8>, <גאמה 2.2>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אשר אישור TLS לשידור WebDAV
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<CN>: פועל, כבוי
הגבלת יעדים חדשים
<פקס>*1: <מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<דואל>: <מופעל>, <כבוי>
<I-Fax>: <מופעל>, <כבוי>
<קובץ>: <מופעל>, <כבוי>
הוסף תמיד חתימת התקן בעת שליחה
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<הגבלת תבניות קובץ>: <מופעל>, <כבוי>
הגבלת שליחת דואל ל'שלח אל עצמי'
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגבלת קובץ שידור לתיקייה אישית
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שיטת מפרט לתיקייה אישית
<תיקיית הבית>, <רישום לכל משתמש>, <שימוש בשרת כניסה>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <תיקיית הבית> נבחרת:
<הגדרה>, <שימוש בפרטי אימות של כל משתמש>
<הגדרה>: <פרוטוקול>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <שם מחשב מארח>, <נתיב תיקייה>
כשהאפשרות <שימוש בשרת כניסה> נבחרת:
שימוש בפרטי אימות של כל משתמש
<הגבלת שליחה חוזרת מהיומן>*1
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ארכוב מסמך שידור>*1
<שימוש במסמך ארכיון לשידור>:<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<מיקום הגיבוי>: בחר כתובות, פרטי כתובות, רשום כתובות
<שם תיקייה>: <פרטי השולח>, <תאריך>, <כבוי (אל תיצור)>
<תבנית קובץ>: <TIFF>, <PDF>
הצגת הודעה כאשר משימה מתקבלת
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
משימה לביטול בלחיצה על עצור
<המשימה האחרונה שהתקבלה>, <המשימה הנשלחת>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות דואל/I-Fax
רישום שם יחידה
רשום שם יחידה
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות תקשורת
<כתובת דואל>: הזן את כתובת הדוא"ל
כן
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<שרת SMTP>: הזן את שרת ה-SMTP
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קליטת ‎POP‎‏>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בקליטת ‎SMTP‎‏>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שרת POP>: הזן את שרת ה-POP
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם כניסה POP>: הזן את שם הכניסה של ה-POP
כן
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<סיסמת POP>: הזן את הסיסמה של ה-POP
כן
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<מרווח POP>: 0 עד 99 דקות
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שידור SMTP>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קליטת SMTP>: <תמיד TLS>, <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שיטת אימות ‎POP‎‏>: <סטנדרטי>, <APOP>, <אימות POP>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אימות SMTP (אימות SMTP)>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אימות POP לפני שליחה>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הצגת מסך אימות בעת שליחה>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ציון מספר יציאה עבור שידור SMTP/קליטת POP
<שידור SMTP>: 1 עד 25 עד 65535
<קליטת POP>: 1 עד 110 עד 65535
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות S/MIME
<הגדרות הצפנה>: <הצפן תמיד>, <הצפן רק אישורים>, <ללא הצפנה>
<הוסף חתימות דיגיטליות>: <מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרת פרטים>:
<אלגוריתם הצפנה>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<אלגוריתם חתימה>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<אימות חתימה מיד עם הקבלה>: <מופעל>, <כבוי>
<הדפס חתימה מיד עם הקבלה>: <מופעל>, <כבוי>
אשר אישור TLS לשידור SMTP
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<CN>: פועל, כבוי
אשר אישור TLS לקליטת POP
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<CN>: פועל, כבוי
גודל נתונים מרבי לשליחה
0 עד 3 עד 99 MB
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
נושא ברירת המחדל
הזן את הנושא, תמונה מצורפת
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ציון משתמש אימות עבור 'השב ל:'
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ציון משתמש אימות כשולח
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אפשר למשתמשים לא רשומים לשלוח דואל
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
זמן קצוב לשידור במצב מלא
1 עד 24 עד 99 שע'
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הדפסת MDN/DSN מיד עם הקבלה
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש בשליחה באמצעות שרת
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אפשר MDN שלא דרך השרת
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגבלת דומיין של יעד
<הגבלת שליחה לדומיינים>: <מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<רישום>, <פרטים/עריכה>, <מחיקה>
השלמה אוטומטית עבור הזנת כתובות דואל
<כבוי>, <פנקס כתובות (מקומי)>, <שרת LDAP>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הוסף את הדומיין שצוין באופן אוטומטי ליעדים ללא דומיין
שם דומיין
<בעת שליחת דואל>: <מופעל>, <כבוי>
<בעת שליחת פקס>: <מופעל>, <כבוי>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות פקס>*1
תיכנות הגדרות מועדפות
אשר הגדרות
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
בחר מיקום: <M1> כ-<M18>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
<הצגת הערות>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<שם>, <הערה>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
עריכת הגדרות מועדפות
בחר את הכפתור: <M1> כ-<M18>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<הצגת הערות>: <מופעל>, <כבוי>
<מחיקה>, <בדיקת תוכן>, <שינוי שם>
הצגת אישור להגדרות מועדפות
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
מסך ברירת מחדל
<סטנדרטי>, <לחיץ מהיר>, <הגדרות מועדפות>, <פנקס כתובות>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הגבלת שימוש בפנקס הכתובות
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
שינוי הגדרות ברירת מחדל
<רישום>, <אתחל>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
תיכנות קיצורי דרך של אפשרויות
<קיצור 1>:
<צפיפות>, כל מצב, <לא מוקצה>
כן
כן
לא
C
Favorite Settings
<קיצור 2>:
<סוג מקור>, כל מצב, <לא מוקצה>
<קיצור 3>:
<מקור דו-צדדי>, כל מצב, <לא מוקצה>
<קיצור 4>:
<מסמרי מקור בגדלים שונים>, כל מצב, <לא מוקצה>
רישום שם שולח (TTI)
<תיכנות/עריכה>, <מחיקה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הצב שם משתמש אימות בשם שולח
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
שידור ECM
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרת משך השהיה
1 עד 4 עד 15 שנ'
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<חיוג חוזר אוטומטי>*4
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרת פרטים>:
<מספר חיוגים חוזרים>: 1 עד 2 עד 10 פעמים
<מרווח בין חיוגים חוזרים>: 2 עד 99 דקות
<חיוג חוזר בעקבות שגיאת שידור>: <שגיאה ודף ראשון>, <כל הדפים>, <כבוי>
<בדיקת צליל חיוג לפני שליחה>*4
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
דוח תוצאות שידור פקס
<לשגיאות בלבד>, <מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <לשגיאות בלבד> נבחרת:
<דוח עם תמונה משודרת>: <מופעל>, <כבוי>
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<דוח עם תמונה משודרת>: <מופעל>, <כבוי>
דוח פעילות פקס
<הדפס/שלח עבור כל מספרי השידור שצוינו.>: <הדפסה>, <שליחה>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מספר השידורים: 40 עד 1000
<הדפסה/שליחה בשעה שצוינה>: <הדפסה>, <שליחה>, <כבוי>
ציין זמן הדפסה: 00:00 עד 23:59
<הדפס משימות שליחה/קבלה בנפרד>: פועל, כבוי
<יעד>
הגדרת קו
<קו 1> עד <קו X>*5
-
כן
לא
לא
לא
-
תיכנות מספר טלפון של יחידה
הזן את מספר הטלפון של המשתמש
כן
לא
כן
A
Settings/Registration Basic Information
רישום שם יחידה
הזן את שם היחידה
כן
לא
כן
A
Settings/Registration Basic Information
בחירת סוג קו
<מתקפים>, <צליל>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
עריכת שם קו עבור מסך בחירת קו
הזן את שם הקו
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
רשימת ברירת מחדל של כתובות לבחירת קו
<רשימת כתובות 1> עד <רשימת כתובות 10>, <כל רשימות הכתובות>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
מהירות שידור התחלתית
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרת מקש-R
<PSTN>, <PBX>
כשהאפשרות <PBX> נבחרת:
<קידומת> (20 ספרות לכל היותר), <הנחת שפופרת>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אישור מספר פקס שהוזן
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אפשר שידור של מנהל פקס
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אישור לפני שליחה כאשר יעד הפקס כלול
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<רק לשידור טורי>, <הכל>
הגבל שידור סדרתי כאשר יעד הפקס כלול
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות שידור פקס מרוחק>*1
כתובת שרת פקס מרוחק
הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
זמן קצוב לשידור
1 עד 24 עד 99 שעות (הפרשים של שעה)
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מס' קווי שידור
1 עד 4 קווים
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
בחירת קו מועדף
<אוטומטי>, <קו 1> עד <Line X>*6
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש בפקס IP
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות מצב תקשורת של פקס IP
<שימוש באינטרה-נט>: <מופעל>, <כבוי>
<רישום שער VoIP>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות פקס מרוחק>*1
שימוש בפקס מרוחק
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1
מציין פריטים המופיעים רק כאשר מוצרים אופציונליים מתאימים זמינים לשימוש.
*2
<הצגת הערות>: לא
*3
<פרטים/עריכה>: לא, <מחיקה>: לא
*4
מציין פריטים שעשויים לא להיות מוצגים במסך ההגדרות/רישום או שייתכן שיש להם הגדרת ברירת מחדל שונה, כתלות באזור.
*5
מספר הקווים תלוי בציוד האופציונלי המחובר למכשיר וב- <מס' קווי שידור>.
*6
מציג בהתאם למספר הקווים המוגדרים ב<מס' קווי שידור>.
6W21-0EC