מחיקת גבולות כהים במהלך צילום (מחק מסגרת)

 
בעת צילום מסמכי מקור הקטנים מגודל נייר הפלט, קווי המסגרת של מסמכי המקור עשויים להופיע בתמונה שצולמה. בעת צילום ספר עבה עשויים להופיע גבולות כהים. האפשרות <מחיקת מסגרת> מאפשרת למחוק קווי מסגרת וגבולות כהים אלו. ניתן גם להגדיר כי המכשיר לא יעתיק חורים מנוקבים ממסמכי המקור.
הנח את מסמכי המקור עם החורים המנוקבים על משטח הזכוכית. הנחת מסמכים כאלו במזין עלולה לגרום לנזק.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <צילום>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <מחיקת מסגרת>.
5
ציין את סוג המחיקה ואת רוחבה.
מחיקת המסגרות בצילומי מסמכים
1
לחץ על <מחיקת מסגרת מקורית> והגדר <גודל מקור>.
אם הגודל המוצג ב-<גודל מקור> שונה מגודל מסמך המקור שהגדרת, לחץ על <שינוי> כדי לבחור את הגודל.
2
לחץ על <הבא>.
3
הזן את רוחב המסגרת שיש למחוק.
מחיקת הגבולות הכהים בצילומי ספרים
ניתן למחוק גבולות כהים גם בקווי המרכז וגם בקווי המתאר המופיעים כאשר מצלמים את שני העמודים הצמודים בספר.
1
לחץ על <מחיקת מסגרת ספר> ואשר את <גודל מקור>.
אם הגודל המוצג ב-<גודל מקור> שונה מגודל הספר שהגדרת, לחץ על <שינוי> כדי לבחור את הגודל.
2
לחץ על <הבא>.
3
לחץ על <מרכז> או על <צדדים>, והזן את כל אחד מרוחבי המחיקה.
מחיקת חורים מנוקבים בצילומי מסמכים
1
לחץ על <מחיקת כריכה>.
2
לחץ על <הבא>.
3
ציין את המיקום של החורים המנוקבים, והזן את רוחב המחיקה.
אם ברצונך לכוונן את הרוחב של כל אחד מהגבולות בנפרד, לחץ על <מחיקת מסגרת מקורית> או על <מחיקת מסגרת ספר>, ולאחר מכן לחץ על <התאם באופן נפרד> כדי להזין את רוחבי המחיקה.
6
לחץ על <אישור>  <סגירה>.
7
לחץ על .
הצילום יתחיל.
6W21-03S