קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות.

תוכל לארגן ולנהל משתמשים בקבוצות המבוססות על מזהה מחלקה. בצע את ההליך שלהלן כדי להגדיר את התצורה של ניהול מזהה המחלקה ולאפשר למכשיר לספור את מספר העמודים המשמשים להדפסה וסריקה.
וודא שהוגדרו מזהי מחלקה למשתמשים הרשומים במכשיר. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
ניהול מזהה מחלקה תקף רק למשתמשים הרשומים במכשיר המקומי.
אם אתה נכנס כמשתמש עם הרשאות מנהל, מוקצים מיד אוטומטית מזהה מנהל מערכת ו-PIN ומנוהלים כמזהה מחלקה.
למידע על מספר מזהי המחלקה שאתה יכול לרשום, ראהפונקציות ניהול.
1
לחץ על .
2
לחץ על <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול מזהי מחלקות>.
3
לחץ על <מופעל>.
ניהול מזהה מחלקה מופעל.
להשבתת ניהול מזהה מחלק, לחץ <כבוי>.
רישום מזהי מחלקה ו-PINS
4
לחץ על <אישור>.
לבדיקת מניית הדפים
אם ברצונך לבדוק את המספר הכולל של הדפים שבהם משתמש כל מזהה המחלקה לצורך העתקה, הדפסה וסריקה (כולל פקסים), לחץ <סהכ דפים> על המסך המוצג בשלב 3. מניית הדפים אינה כוללת דפים ריקים או דוגמאות הדפסה המשמשות לבדיקת פריטים כמו כוונוני הדרגתיות.
כניסה באמצעות מזהה מחלקה ו-PIN
על ידי רישום של משתמש בשם זהה לזה של מזהה מחלקה, ניתן לבצע פעולות כניסה באמצעות שימוש של מזהה מחלקה רשום או PIN. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
מסך הכניסה יוצג בעת התחלה של פעולה או לאחר בחירה של פונקציה. ציין מתי להציג את מסך הכניסה
שינוי שירות הכניסה
המכשיר עושה שימוש ב"אימות משתמש" (ניהול אימות אישי) בתור שירות כניסה. עם זאת, ניתן לשנות את שירות הכניסה ל"אימות לפי DepartmentID" באמצעות הודעת SMS. שינוי שירותי הכניסה
6W21-094