הגדרת החיבור על ידי ציון הגדרות מפורטות

אם ברצונך להגדיר את הגדרות האבטחה באופן מפורט או שאינך מצליח להגדיר חיבור אלחוטי באמצעות ההליכים האחרים, הזן באופן ידני את כל הפרטים הנדרשים לחיבור LAN אלחוטי. אשר ורשום מבעוד מועד מידע אודות ה-SSID שלך, מפתח הרשת, תקן אבטחה, או שיטת אימות/הצפנה, וכו'.בדיקת ה-SSID ומפתח הרשת
1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <רשת>  <LAN אלחוטי>  <הגדרות LAN אלחוטי>  <אחר (הגדרה ידנית)>.
3
לחץ על <הזנה ידנית>.
4
לחץ על <‎SSID>, והזן את ה-SSID שסימנת.
5
ציין את הגדרות האבטחה ב- <הגדרות אבטחה>.
שימוש ב-WEP
1
לחץ על <WEP>.
2
בחר שיטת אימות.
כדי להשתמש במפתח ה-WEP כסיסמה, לחץ על <מפתח משותף>.
אם תלחץ על <פתיחת 'מערכת'>, המכשיר במקרה כזה, המכשיר משנה באופן אוטומטי את ההגדרה ל-<מפתח משותף> ומבצע ניסיון נוסף להתחבר.
3
בחר את מפתח ה-WEP שברצונך לערוך.
לחץ על אחד מה- <מפתח WEP 1>ל <מפתח WEP 4>.
4
הזן את מפתח הרשת שסימנת.
5
בחר את מפתח ה-WEP שברצונך להשתמש.
6
לחץ על <אישור>.
שימוש ב-WPA-PSK או ב-WPA2-PSK
1
לחץ על <WPA/WPA2- PSK>.
2
בחר שיטת הצפנה.
כדי להגדיר את המכשיר לבחירה אוטומטית ב-AES-CCMP או TKIP, בהתאם להגדרת הנתב האלחוטי, לחץ על <אוטומטי>.
3
לחץ על <PSK>, והזן את מפתח הרשת שסימנת.
4
לחץ על <אישור>.
שימוש ב-WPA-EAP או ב-WPA2-EAP
1
לחץ על <WPA/WPA2- EAP>.
2
לחץ על <אישור>.
6
לחץ על <אישור>.
 לאחר זיהוי נתב ה-LAN האלחוטי וסיום קביעת התצורה, יוצג המסך <מחובר.>.
6W21-00H