רשת

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
דוח פלט
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
דוח פלט
<כן>, <No>
כן
כן
כן
לא
-
אישור שינויים בהגדרות חיבור לרשת
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
אישור שינויים בהגדרות חיבור לרשת
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות TCP/IP>: הגדרות IPv4
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש ב- IPv4
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות כתובות IP
<כתובת IP>: <0.0.0.0>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<מסיכת רשת משנה>: <0.0.0.0>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שער>: <0.0.0.0>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת IP אוטו'>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות אפשרויות DHCP
<קבל שם מארח>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<עדכון DNS דינמי>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קבל כתובת שרת DNS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קבל שם דומיין>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קבל כתובת שרת WINS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קבל כתובת שרת SMTP>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קבל כתובת שרת POP>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
פקודת PING
<כתובת IPv4>: <0.0.0.0>
לא
כן
לא
לא
-
*1
ניתן להגדיר הגדרה זו רק דרך ממשק המשתמש המרוחק.
<הגדרות TCP/IP>: הגדרות IPv6
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש ב- IPv6
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות כתובת Stateless
<שימוש בכתובת Stateless>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות כתובת ידנית
<שימוש בכתובת ידנית>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<כתובת ידנית> (כתובת IPv6 (39 תווים לכל היותר))
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת>: 0 עד 64 עד 128
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<ברירת מחדל של כתובת נתב> (39 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
שימוש ב- DHCPv6
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
פקודת PING
<כתובת IPv6> (39 תווים לכל היותר)
לא
כן
לא
לא
-
שם מחשב מארח
לא
כן
לא
לא
-
אחזור קידומת של כתובות Stateful בלבד
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות אפשרויות DHCP
<קבל כתובת שרת DNS>: <מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קבל שם דומיין>: <מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות TCP/IP>: הגדרות DNS
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות כתובת שרת DNS
IPv4
שרת DNS ראשי
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שרת DNS משני
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
IPv6
שרת DNS ראשי
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שרת DNS משני
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות שם מארח/דומיין DNS
IPv4
<שם מחשב מארח>: Canon****** ("******" מייצג את שש הספרות האחרונות של כתובת MAC.)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
שם דומיין
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
IPv6
<שימוש בשם מארח/שם דומיין זהה לזה של IPv4>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<שם מחשב מארח>: Canon****** ("******" מייצג את שש הספרות האחרונות של כתובת MAC.)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
שם דומיין
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
הגדרות עדכון DNS דינמי
IPv4
<עדכון DNS דינמי>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
IPv6
<עדכון DNS דינמי>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום כתובת Stateless>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום: כתובת ידנית>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום כתובת Stateful>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות mDNS
<שימוש ב-IPv4 mDNS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם mDNS> (63 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש ב-IPv6 mDNS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בשם mDNS זהה לזה של IPv4>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם mDNS> (63 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות TCP/IP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות שם מחשב/שם קבוצת עבודה
<שם מחשב> (15 תווים לכל היותר): Canon****** ("******" מייצג את שש הספרות האחרונות של כתובת MAC.)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<שם קבוצת עבודה> (15 תווים לכל היותר): WORKGROUP
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<הערה> (48 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<השתמש ב-NetBIOS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
הגדרות לקוח SMB
<סוג אימות>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<דרישת חתימת SMB עבור החיבור>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<דרישת הצפנה של חיבור>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זמן קצוב>: 3 עד 10 עד 300 שנ'
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ציין גרסת לקוח של SMB
<1.0>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות WINS
<רזולוציית WINS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שרת WINS> (כתובת IP)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות הדפסה מסוג LPD
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<דף כרזת LPD>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זמן קצוב לקליטה>: 1 עד 5 עד 60 (דקות)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות הדפסה מסוג RAW
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<תקשורת דו-כיוונית>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זמן קצוב לקליטה>: 1 עד 5 עד 60 (דקות)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות SNTP
<שימוש ב-SNTP>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מרווח תשאול>: 10 עד 1440 עד 2880 דק'
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שרת NTP> (כתובת IP או שם מארח)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
בדיקת שרת NTP
לא
כן
כן
לא
-
הגדרות הדפסת FTP
<שימוש בהדפסת FTP>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם משתמש>: guest
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<סיסמה>: 7654321
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש ב-UTF-8 להצגת שם של משימת הדפסת FTP
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות WSD
<שימוש בהדפסת WSD>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בדפדוף WSD>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בסריקת ‎WSD‎‏>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש במצב FTP PASV
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות הדפסה IPP
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אפשר בעת שימוש ב-TLS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<השתמש באימות>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות זיהוי שידור לנקודות מרובות
<תגובה>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שם היקף
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: 1 עד 11427 עד 65535
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 עד 3 עד 254
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 עד 600 עד 65535 שנ'
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש ב-HTTP
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות TLS
הגדרות המשתמשות ב-TLS
לא
כן
כן
לא
-
מפתח ואישור
<הגדר כמפתח ברירת מחדל>: <כן>, <לא>
לא
כן
כן
לא
-
<פרטי אישור> (<גרסה>, <מספר סידורי>, <אלגוריתם חתימה>, <הונפק ל->, <תאריך תחילת תוקף>, <תאריך סיום תוקף>, <מנפיק>, <מפתח ציבורי>, <טביעת אצבע של אישור>, <הונפק ל- (שם חלופי)>, <אימות אישור>)
לא
כן
כן
לא
-
<הצגת מיקום השימוש> (מציג למה משמש זוג המפתחות)
לא
כן
כן
לא
-
ציון גירסאות מורשות
<גירסת מקסימום>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<גירסת מינימום>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות אלגוריתם
אלגוריתם הצפנה
<AES-CBC (256-סיביות)>: <מופעל>, <כבוי>
<AES-GCM (256-סיביות)>: <מופעל>, <כבוי>
<3DES-CBC>: <מופעל>, <כבוי>
<AES-CBC (128-סיביות)>: <מופעל>, <כבוי>
<AES-GCM (128-סיביות)>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות Proxy
<שימוש ב-Proxy>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שרת> (כתובת IP או FQDN)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מספר יציאה>: 1 עד 80 עד 65535
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש ב-Proxy בתוך אותו דומיין>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרת אימות
<שימוש באימות Proxy>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם משתמש> (24 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<סיסמה> (24 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אישור פרטי אימות כאשר מצב ניהול אימות פעיל
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1
ניתן להגדיר הגדרה זו רק דרך ממשק המשתמש המרוחק.
<הגדרות TCP/IP>: הגדרות IPSec
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש ב-IPsec
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
קבלת מנות נתונים שאינן כפופות למדיניות
<הרשה>, <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מדיניות מופעלת/כבויה
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
רישום
<שם מדיניות> (24 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות הבורר
<כתובת מקומית> (<כל כתובות ה-IP>, <כתובת IPv4>, <כתובת IPv6>, <הגדרות IPv4 ידניות>, <הגדרות IPv6 ידניות>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IPv4 ידניות> (<כתובת יחידה>, <טווח כתובות>(<כתובת ראשונה>, <כתובת אחרונה>), <הגדרות רשת משנה>(<כתובת>, <מסיכת רשת משנה>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IPv6 ידניות> (<כתובת יחידה>(<כתובת>), <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>, <כתובת אחרונה>), <ציון קידומת> (<כתובת>, <אורך קידומת>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (0 עד 64 עד 128)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת מרוחקת>(<כל כתובות ה-IP>, <כל כתובות ה-IPv4>, <כל כתובות ה-IPv6>, <הגדרות IPv4 ידניות>, <הגדרות IPv6 ידניות>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IPv4 ידניות>(<כתובת יחידה>, <טווח כתובות>(<כתובת ראשונה>, <כתובת אחרונה>), <הגדרות רשת משנה>(<כתובת>, <מסיכת רשת משנה>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות IPv6 ידניות> (<כתובת יחידה>(<כתובת>), <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>, <כתובת אחרונה>), <ציון קידומת> (<כתובת>, <אורך קידומת>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (0 עד 64 עד 128)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<יציאה> (<ציון לפי מספר יציאה>, <ציון לפי שם שירות>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ציון לפי מספר יציאה>(<יציאה מקומית>(<כל היציאות>, <יציאה יחידה>), <יציאה מרוחקת>(<כל היציאות>, <יציאה יחידה>))
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<יציאה יחידה> (1 עד 65535)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ציון לפי שם שירות
<שירות מופעל/כבוי>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות IKE
<מצב IKE>: <ראשי>, <אגרסיבי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שיטת אימות>: <שיטת מפתח ששותפה מראש> (<מפתח משותף>), <שיטת חתימה דיגיטלית> (<מפתח ואישור>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מפתח ואישור>:
<הגדר כמפתח ברירת מחדל>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מפתח ואישור>:
<פרטי אישור>(<גרסה>, <מספר סידורי>, <אלגוריתם חתימה>, <הונפק ל->, <תאריך תחילת תוקף>, <תאריך סיום תוקף>, <מנפיק>, <מפתח ציבורי>, <טביעת אצבע של אישור>, <הונפק ל- (שם חלופי)>, <אימות אישור>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מפתח ואישור>: <הצגת מיקום השימוש>(מציג למה משמש זוג המפתחות)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אלגוריתם אימות/הצפנה> (<אוטומטי>, <הגדרות ידניות>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אלגוריתם אימות/הצפנה>: הגדרות ידניות
אימות
<SHA1>: <מופעל>, <כבוי>
<SHA2>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הצפנה
<3DES-CBC>: <מופעל>, <כבוי>
<AES-CBC>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
קבוצת DH
<קבוצה 14 (2048)>: <מופעל>, <כבוי>
<ECDH-P256>: <מופעל>, <כבוי>
<ECDH-P384>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות רשת IPSec
תקפות
<שעה>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מופעל>: (1 עד 480 עד 65535דק')
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
תקפות
<גודל>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מופעל>: (0 עד 1 עד 65535 MB)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אלגוריתם אימות/הצפנה>: <אוטומטי>, <הגדרות ידניות>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אלגוריתם אימות/הצפנה>: <הגדרות ידניות> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> הגדרות:
אימות ESP
<SHA1>: <מופעל>, <כבוי>
<NULL>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הצפנת ESP
<3DES-CBC>: <מופעל>, <כבוי>
<AES-CBC>: <מופעל>, <כבוי>
<NULL>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> הגדרות: ללא
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> הגדרות: ללא
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מצב חיבור>:
תעבורה (תצוגה בלבד)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הרשה אורך מפתח AES של 256-סיביות בלבד
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
לא
-
עריכה
-
לא
כן
כן
לא
-
מחיקה
-
לא
כן
כן
לא
-
הדפסת רשימה
<כן>, <לא>
לא
כן
כן
לא
-
הגדרות TCP/IP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 עד 1500 bytes (600-1500)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימווש ב-Network Link Scan
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש ב-TLS>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1
ניתן להגדיר הגדרה זו רק דרך ממשק המשתמש המרוחק.
הגדרות SNMP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש ב-SNMPv1
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרת קהילה ייעודית
<קהילה ייעודית>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הרשאה לגישת MIB>: <קריאה/כתיבה>, <קריאה בלבד>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדר שם קהילה 1
<שם קהילה 1>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הרשאה לגישת MIB>: <קריאה/כתיבה>, <קריאה בלבד>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<‏‏שם קהילה>: ציבורי
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדר שם קהילה 2
<שם קהילה 2>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הרשאה לגישת MIB>: <קריאה/כתיבה>, <קריאה בלבד>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<‏‏שם קהילה>: ציבורי2
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש ב-SNMPv3
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות Administrator
<שימוש ב-Administrator>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
סיסמת הצפנה
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש בסיסמה זהה לזו של האימות>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות משתמש
<משתמש מופעל/כבוי>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (<שם משתמש>, <הרשאה לגישת MIB> (<קריאה/כתיבה>, <קריאה בלבד>), <הגדרות אבטחה> (<אימות. כן/הצפנה. כן>, <אימות. כן/הצפנה. לא>, <מס' אימות/מס' הצפנה>), <אלגוריתם אימות> (<MD5>, <SHA1>), <סיסמת אימות>, <אלגוריתם הצפנה> (<יעד>, <AES>), <סיסמת הצפנה>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<פרטים/עריכה> (<שם משתמש>, <הרשאה לגישת MIB> (<קריאה/כתיבה>, <קריאה בלבד>), <הגדרות אבטחה> (<אימות. כן/הצפנה. כן>, <אימות. כן/הצפנה. לא>, <מס' אימות/מס' הצפנה>), <אלגוריתם אימות> (<MD5>, <SHA1>), <סיסמת אימות>, <אלגוריתם הצפנה> (<יעד>, <AES>), <סיסמת הצפנה>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מחיקה
לא
כן
כן
לא
-
אחזר פרטי ניהול מדפסת מהמארח
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
פירמוט MIB של משאבי מארח ל-RFC2790
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
פירמוט MIB של משאבי מארח ל-RFC2790
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות יציאה ייעודית
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות יציאה ייעודית
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שיטת אימות יציאה ייעודית
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שיטת אימות יציאה ייעודית
<מצב 1>, <מצב 2>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש בפונקציית ההדפסה ברקע
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש בפונקציית ההדפסה ברקע
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
משך המתנה לחיבור בעת אתחול
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
משך המתנה לחיבור בעת אתחול
0 עד 300 שנ'
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות מנהל Ethernet
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות מנהל Ethernet
<זיהוי אוטומטי>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מצב תקשורת> (כבוי): <דו-סטרי למחצה>, <דו-צדדי מלא>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<סוג Ethernet> (כבוי): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מהירות שידור נוכחית>: תצוגה בלבד
לא
כן
כן
לא
-
<כתובת MAC>: תצוגה בלבד
לא
כן
כן
לא
-
הגדרות IEEE 802.1X
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש ב-IEEE 802.1X
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שם כניסה
שם הכניסה
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אימות אישור שרת אימות
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אימות השם של שרת האימות
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שם שרת אימות
שם שרת אימות
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש ב-TLS
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מפתח ואישור
הגדר כמפתח ברירת מחדל
לא
כן
כן
לא
-
<פרטי אישור> (<גרסה>, <מספר סידורי>, <אלגוריתם חתימה>, <הונפק ל->, <תאריך תחילת תוקף>, <תאריך סיום תוקף>, <מנפיק>, <מפתח ציבורי>, <טביעת אצבע של אישור>, <הונפק ל- (שם חלופי)>, <אימות אישור>)
לא
כן
כן
לא
-
<הצגת מיקום השימוש> (מפתח ואישור)
לא
כן
כן
לא
-
שימוש ב-TTLS
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<<הגדרות TTLS (פרוטוקול TTLS)>>: <MSCHAPv2>, <PAP>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש ב-PEAP
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שם משתמש
שם המשתמש שיאומת באמצעות אימות IEEE802.1X
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
סיסמה
סיסמת המשתמש שיאומת באמצעות אימות IEEE802.1X
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש בשם כניסה כשם משתמש
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות חומת אש>: מסנן כתובות IPv4
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
מסנן יוצא
<שימוש במסנן>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>, <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv4), <עריכה>, <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
רישום
<כתובת יחידה>, <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>, <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>, <אורך קידומת>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
עריכה
<כתובת יחידה>, <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>, <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>, <אורך קידומת>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (0 עד 32)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מסנן נכנס
<שימוש במסנן>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>, <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv4), <פרטים/עריכה>, <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
רישום
<כתובת יחידה>, <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>, <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>, <אורך קידומת>), <מספר יציאה> (<אל תציין>, <ציון>)
<ציון> (<מספר יציאה>): <הוספה>, <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
פרטים/עריכה
<כתובת יחידה>, <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>, <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>, <אורך קידומת>), <מספר יציאה> (<אל תציין>, <ציון>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (0 עד 32)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אפשר תמיד שליחה/קבלה בעזרת ICMP
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות חומת אש>: מסנן כתובות IPv6
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
מסנן יוצא
<שימוש במסנן>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>, <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv6), <עריכה>, <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
רישום
<כתובת יחידה> (<כתובת>), <קידומת כתובת> (<קידומת IPv6>, <אורך קידומת>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
עריכה
<כתובת יחידה> (<כתובת>), <קידומת כתובת> (<קידומת IPv6>, <אורך קידומת>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (0 עד 128)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מסנן נכנס
<שימוש במסנן>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>, <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv6), <פרטים/עריכה>, <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
רישום
<כתובת יחידה> (<כתובת>), <קידומת כתובת> (<קידומת IPv6>, <אורך קידומת>), <מספר יציאה> (<אל תציין>, <ציון>)
<ציון> (<מספר יציאה>): <הוספה>, <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
פרטים/עריכה
<כתובת יחידה> (<כתובת>), <קידומת כתובת> (<קידומת IPv6>, <אורך קידומת>), <מספר יציאה> (<אל תציין>, <ציון>)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (0 עד 128)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אפשר תמיד שליחה/קבלה בעזרת ICMPv6
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות חומת אש>: מסנן כתובות MAC
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
מסנן יוצא
<שימוש במסנן>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>, <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 100 כתובות Mac), <עריכה>, <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מסנן נכנס
<שימוש במסנן>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>, <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 100 כתובות Mac), <עריכה>, <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות חומת אש>: יומן חסימת כתובות IP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
יומן חסימת כתובות IP
<שעה>, <סוג>, <כתובת IP>, <מספר יציאה>, <תוצאה>, <הצגת כתובת IP>
לא
כן
כן
לא
-
שימוש ב-Mopria
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש ב-Mopria
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש ב-AirPrint
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש ב-AirPrint
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הצג שגיאות עבור ‎AirPrint‎‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הצג שגיאות עבור ‎AirPrint‎‏
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות Google Cloud Print
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות Google Cloud Print
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות פרטי מיקום התקן
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות פרטי מיקום התקן
<קו רוחב>: ציין את קו הרוחב.
לא
כן
כן
לא
-
<קו אורך>: ציין את קו האורך.
לא
כן
כן
לא
-
בחר ממשק
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
בחר ממשק
<LAN קווי>, <LAN אלחוטי>, <LAN קווי + LAN אלחוטי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<LAN אלחוטי>: הגדרות LAN אלחוטי
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
מצב לחצן WPS
מצב קוד PIN של WPS
אחר (הגדרה ידנית)
בחר נקודת גישה
בחר את נקודת הגישה ואת סוג האבטחה מתוך הרשימה
לא
כן
לא
לא
-
אימות WEP: <‏‏הזנת מפתח רשת (WEP)> (<מפתח WEP>: הזן את מפתח ה-WEP)
לא
כן
לא
לא
-
הצפנת WPA/WPA2-PSK: <‏‏הזנת מפתח רשת (PSK)> (<PSK>: הזן את ביטוי הסיסמה של WPA/WPA2-PSK)
לא
כן
לא
לא
-
הזנה ידנית
<‎SSID>: הזן SSID
לא
כן
לא
לא
-
<הגדרות אבטחה>: <ללא>, <WEP>, <WPA/WPA2- PSK>, <WPA/WPA2- EAP>
לא
כן
לא
לא
-
<הגדרות אבטחה> (<WEP>)
<אימות IEEE 802.11> (<פתיחת 'מערכת'>, <מפתח משותף>), <מפתח WEP 1>, <מפתח WEP 2>, <מפתח WEP 3>, <מפתח WEP 4>
<הגדרות אבטחה> (<WPA/WPA2- PSK>)
<שיטת הצפנה> (<אוטומטי>, <AES-CCMP>), <PSK>
לא
כן
לא
לא
-
<LAN אלחוטי>: פרטי LAN אלחוטי
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
פרטי LAN אלחוטי
הצג הכל
לא
כן
כן
לא
-
פרטים
לא
כן
כן
לא
-
<LAN אלחוטי>: מצב חיס' בצריכת חשמל
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
מצב חיס' בצריכת חשמל
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות חיבור ישיר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
שימוש בחיבור ישיר
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
סוג חיבור ישיר
<מצב נקודת גישה>, <Wi-Fi Direct>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
שם התקן עבור Wi-Fi Direct
שם התקן עבור Wi-Fi Direct (עד 32 תווים): שם התקן
לא
כן
כן
לא
Settings/Registration Basic Information
זמן עד סיום הפעלת חיבור ישיר
0 = אין, 1 עד 30 עד 60 דקות.
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות מצב נקודת גישה
<שימוש ב-SSID אישי ומפתח רשת אישי>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש ב-SSID מותאם אישית>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<‎SSID>: הזן SSID
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ציון מפתח רשת לשימוש>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מפתח רשת>: הזן את מפתח הרשת
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
השאר פעיל תמיד אם צוינו SSID/מפתח רשת
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות כתובות IP לחיבור ישיר
192.168.22.1
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות SSID אישי ומפתח רשת אישי
<שימוש ב-SSID מותאם אישית>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Personal Setting Information
<‎SSID>: הזן את ה-SSID האישי.
כן
כן
לא
C
Personal Setting Information
<שימוש במפתח רשת מותאם אישית>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Personal Setting Information
<מפתח רשת>: הזן מפתח רשת אישי.
כן
כן
לא
C
Personal Setting Information
<אפשר/השבת באופן אוטומטי חיבור ישיר בכניסה/יציאה>: <מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Personal Setting Information
הצבת שם כניסה כשם משתמש במשימות הדפסה
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרות קו משני
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות כתובות IP
<DHCP>: <מופעל>, <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת IP>: <0.0.0.0>
לא
כן
לא
A
Settings/Registration Basic Information
<מסיכת רשת משנה>: <0.0.0.0>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
קו מועדף לתקשורת עם התקנים ניידים
<קו ראשי>, <קו משני>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הגבל פונקציות לקו משני
<מופעל>, <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
6W21-0CJ