הצד הקדמי

כאשר ה- Cassette Feeding Module-AK מחובר:

מזין (imageRUNNER 2425i)

מזין באופן אוטומטי מסמכי מקור לתוך המכשיר לסריקה. כאשר טעונים במזין שני גיליונות או יותר, ניתן לבצע סריקה רצופה של מסמכי המקור. מזין

יציאת USB (הצד הימני הקדמי של המכשיר)

ניתן לחבר מכשירים כגון התקן זיכרון USB למכשיר. חיבור התקן זיכרון USB
ייתכן שחלק מסוגי מדיית הזיכרון לא יוכלו לשמור נתונים כהלכה.
יציאת ה-USB (הצד השמאלי הקדמי של המכשיר) תומכת ב-USB 2.0.

לוח הבקרה

לוח הבקרה מורכב ממקשי הספרות, , מחוונים, תצוגת מסך המגע וכו'. מלוח הבקרה ניתן לבצע את כל הפעולות ולציין הגדרות. לוח הבקרה

מכסה המשטח (imageRUNNER 2425)

שומר את מסמכי המקור שהונחו על משטח הזכוכית במקומם.

מגירת נייר 1

טען את סוג הנייר שאתה משתמש בו לעתים קרובות. מגירת הנייר

מגירת נייר 2

טען את סוג הנייר שאתה משתמש בו לעתים קרובות. מגירת הנייר

מגש רב-תכליתי

טען נייר במגש הרב-תכליתי כשתרצה להשתמש באופן זמני בנייר מסוג השונה מזה שנטען במגירת הנייר.
המגש הרב-תכליתי
טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

מכסה בצד השמאלי של היחידה המרכזית

פתח את המכסה הזה בעת ניקוי נייר תקוע בתוך המכשיר חסימות נייר ביחידה הראשית או במקור הנייר

מגש פלט

הנייר הוא הפלט כאן, כאשר ההדפסה מסתיימת.

יציאת USB (הצד הימני האחורי של המכשיר)

ניתן לחבר למכשיר התקנים כגון כונן קשיח חיצוני.
יציאת ה-USB (הצד הימני האחורי של המכשיר) תומכת ב-USB 2.0.

מחבר USB

חבר כבל USB בעת חיבור המכשיר למחשב.
מחבר ה-USB תומך ב-USB 2.0.

יציאת LAN

חבר כבל LAN בעת חיבור המכשיר לנתב LAN קווי וכדומה. הגדרת סביבת הרשת

שקע קו טלפון (מסומן במילה LINE)

חבר כבל טלפון בעת חיבור המכשיר לקו טלפון.

שקע חשמל

חבר את כבל החשמל.

מתג הפעלה/כיבוי

לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי בעת הפעלת או כיבוי המכשיר.
הפעלת המכשיר
כיבוי המכשיר

קוד טונר

קוד זה מציין את סוג הטונר המקורי שניתן לשימוש במדפסת.יש להשתמש בטונר עם קוד שכולל את אותן אותיות של הקוד שבמכסה הקדמי של המדפסת.

מכסה קדמי

פתח מכסה זה בעת החלפת מחסנית הטונר. החלפת מחסנית הטונר
למידע נוסף על התצורה של ציוד אופציונלי המותקן במכשיר, ראה אפשרויות.
חיבור התקן זיכרון USB
באפשרותך לחבר התקן זיכרון USB ליציאות ה-USB הממוקמות בצד שמאל של המכשיר ולהדפיס נתונים ישירות מהתקן הזיכרון USB. ניתן גם לשמור מסמכי מקור שנסרקים באמצעות המכשיר ישירות בהתקן הזיכרון USB. עבודה עם נתונים במדיית זיכרון
ודא שהתקן הזיכרון USB נמצא בכיוון הנכון בעת חיבורו למכשיר. אם הוא אינו נמצא בכיוון הנכון, הדבר עלול לגרום לתקלה בהתקן הזיכרון USB או במכשיר.
ודא שאתה פועל לפי הנוהל הנכון בעת הסרת התקן הזיכרון USB. הסרת מדיית הזיכרון. פעולה לא נכונה עלולה לגרום לתקלה בהתקן הזיכרון USB או במכשיר.
המכשיר תומך בהתקן זיכרון USB בתבנית FAT32/exFAT בלבד.
התקנים ושימושים לא נתמכים
מדיית זיכרון עם פונקציות אבטחה
מדיית זיכרון שאינה עומדת במפרט ה-USB
קוראי כרטיסי זיכרון המחוברים דרך USB
חיבור מדיית זיכרון דרך כבל מאריך
חיבור מדיית זיכרון דרך רכזת USB
6W21-01C