לא ניתן להדפיס

בדוק זאת תחילה

האם מחוון מעבד/נתונים (בלוח הבקרה) מהבהב או מואר?

אם זה מהבהב או נדלק, יש מסמך שמעובד או שמחכה לעיבוד. המתן לסיום העיבוד או בחר מהמסך לבדיקת מצב ההדפסה במסמך שברצונך לתעדף.
בדיקת סטטוס ההדפסה והיומן
הדפסת מסמכים שנשמרו במכשיר (דחיית הדפסה במתכוון)

האם הודעה מוצגת בתצוגת לוח המגע?

הודעה מוצגת בתצוגת לוח המגע כשמתרחשת שגיאה או בעיה במהלך הפעלת המכשיר.
מוצגת הודעה או מספר שלפניו יש "#" (קוד שגיאה)

הוא <Auto Select> במצב <לא>?

כדי לעבור למצב הפעולה המתאים, שנה את כל הפריטים או את הפריטים שבהם אתה משתמש כדי <כן>. לפרטים נוספים, ראהSetting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) באתר האינטרנט של המדריך המקוון.

האם הדפסת השהיה כפויה מופעלת?

אם היא מופעלת, יתכן שלא יודפסו מסמכים, בתלות בהגדרות שלהם.
קביעת תצורת הגדרות של דחיית הדפסה במתכוון

האם אתה מדפיס דרך שרת הדפסה באמצעות פקודת LPR?

בעת הדפסת נתוני PDF ברציפות באמצעות פקודת LPR, בצע משימה אחת בכל פעם במרווח שנקבע ב- <זמן קצוב>. לפרטים נוספים, ראה Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) באתר האינטרנט של המדריך המקוון.
6W21-0HU