<ניהול משתמשים>

ניתן לקבוע את תצורת ההגדרות לניהול משתמשי המכשיר באמצעות יישום לאימות משתמשים.
<שינוי סיסמה>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>
המשתמשים הרשומים במכשיר יכולים לשנות את סיסמת הכניסה של עצמם. הגדרה זו אינה מוצגת למשתמשים שנכנסו למערכת עם הרשאות מנהל.
<רישום/עריכה של משתמש אימות>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>
בחר אפשרות זו כדי לרשום משתמשים במכשיר וציין את פרטי המשתמש, כגון סיסמה ורמת הרשאה. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
<שימוש באימות משתמשים>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>
בחר אם להפעיל את פונקציית ניהול האימות האישי. ניתן גם לבחור באילו שיטות כניסה למערכת ייעשה שימוש לצורך אימות משתמשים. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
<מספר פריטי מטמון עבור משתמשים עם כניסה>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>  <אימות מקלדת>
בחר אם להציג את שמות המשתמשים שנכנסו למערכת בעבר ברשימה נפתחת במסך הכניסה. בחר את האפשרות <0> כדי להסתיר את היסטוריית הכניסה, ובחר את האפשרות <1> כדי להציג רק שם המשתמש שנכנס אחרון למערכת. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
<הצגת לחצן לשינוי סיסמה בתפריט הגדרות>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>  <אימות מקלדת>
בחר אם לאפשר למשתמשים לשנות סיסמאות באמצעות בפינה הימנית העליונה של מסך הכניסה. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
<אימות בעזרת מקשי ספרות>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>  <אימות מקלדת>
אם שם המשתמש והסיסמה מורכבים ממספרים בלבד, ניתן לבצע אימות באמצעות מקשי הספרות בלבד.
<הגדרות תצוגה במסך הכניסה>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>
ציין מתי יוצג מסך הכניסה על ידי שתבחר או ב"כאשר אתה מתחיל להשתמש במכשיר" או ב"לאחר לחיצה על לחצן פונקציה". אם תבחר ב"לאחר לחיצה על לחצן פונקציה", תוכל לציין את הפונקציות הדורשות כניסה של המשתמש למערכת. ציין מתי להציג את מסך הכניסה
<פונקציות להגבלה>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>
בחר אם להגביל את השימוש בפונקציות מסוימות כאשר מופעל ניהול אימות אישי. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
<הגבלת משימה מהתקן מרוחק ללא אימות משתמש>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>
בחר אם להחיל ניהול אימות אישי על הדפסה, שליחת פקסים וסריקה מרחוק באמצעות מחשב. שימוש באימות אישי לניהול הדפסה/שליחת פקס/סריקה מרחוק באמצעות מחשב
<תפקיד ברירת מחדל בעת רישום משתמש>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>
בחר את התפקיד שיחול על משתמשים במצבים מסוימים כמו למשל כאשר לא מוגדרות כל הרשאות. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
<התאמת גודל אות עבור שם משתמש>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול אימות>
הגדר אם שמות משתמשים הם תלויי-רישיות או לא.
<הגדרות פרטי מנהל מערכת>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>
הגדר את פרטי מנהל המערכת של המכשיר. שינוי המזהה של מנהל המערכת וה-PIN.
<ניהול מזהי מחלקות>
  <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>
בחר אם לנהל משתמשים בקבוצות באמצעות הקצאת משתמשים למזהי מחלקות. קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות.
6W21-0FR